СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 08.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 08.03.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 08.03.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 360.694,44
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  115.000,00
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 08.03.2019.  475.694,44
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 08.03.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  –
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 145.654,50
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  145.654,50
OСТАЈЕ     А – Б 330.039,94

Source: Dom zdravlja Brus, http://dzbrus.org.rs/