СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 13.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 13.03.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 13.03.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 471.025,46
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 13.03.2019. 471.025,46
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 13.03.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  –
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ  128.438,31
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
OСТАЈЕ     А – Б 342.587,15

Source: Dom zdravlja Brus, http://dzbrus.org.rs/