СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 17.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 17.07.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 17.07.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 383.980,63
2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 1.550,00
4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 17.07.2019. 385.530,63
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 17.07.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
OСТАЈЕ     А – Б 385.530,63

Source: Dom zdravlja Brus, http://dzbrus.org.rs/