СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 18.04.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 18.04.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 18.04.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 461.062,86
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 18.04.2019. 461.062,86
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 18.04.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  –
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  18.000,00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  18.000,00
OСТАЈЕ     А – Б 443.062,86

Source: Dom zdravlja Brus, http://dzbrus.org.rs/