СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 19.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 19.08.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 19.08.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 21.034,84
2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  5.000,00
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 19.08.2019. 26.034,84
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 19.08.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  25.641,00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  25.641,00
OСТАЈЕ     А – Б 393,84

Source: Dom zdravlja Brus, http://dzbrus.org.rs/