СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 20.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 20.08.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 20.08.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 393,84
2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  319.292,00
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  209.288,50
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 20.08.2019. 528.974,34
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 20.08.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  308.415,00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  308.415,00
OСТАЈЕ     А – Б 220.559,34

Source: Dom zdravlja Brus, http://dzbrus.org.rs/