СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 21.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 21.08.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 21.08.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 220.559,34
2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  11.100,00
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 21.08.2019. 231.659,34
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 21.08.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  174.137,89
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  174.137,89
OСТАЈЕ     А – Б 57.521,45

Source: Dom zdravlja Brus, http://dzbrus.org.rs/