Kako otvoriti ordinaciju?

Kako otvoriti ordinaciju

Ukoliko je Vaše pitanje kako otvoriti ordinaciju, ovde možete pronaći odgovore. Procedura za otvaranje ordinacije je specifična, nešto komplikovanija nego u slučaju otvaranja objekata u drugim delatnostima. Svakom koraku potrebno je posvetiti dovoljno pažnje i napraviti adekvatan redosled aktivnosti, kako bi proces bio što brži i bezbolniji.

U bliskoj budućnosti očekuje se da će se privatni i državni zdravstveni sektor objediniti. Pacijenti će uz overenu zdravstvenu knjižicu moći da dobiju lekarsku pomoć u bilo kojoj (privatnoj ili državnoj) ordinaciji. Privatne ordinacije će zadržati sve svoje prednosti, a njihove usluge pacijenti neće plaćati iz sopstvenog džepa. Očekuje se da će tada najveći broj osoba svoje zdravstveno osiguranje iskoristiti u privatnim ordinacijama. Upravo sada je pravi trenutak za otvaranje ordinacije, jer je potrebno neko vreme da se ordinacija uhoda i da se za nju pročuje.

Kako otvoriti ordinaciju: da li ću se snaći u ulozi vlasnika ordinacije

Za otvaranje ordinacije najpre Vam je potrebna volja, malo hrabrosti, spremnost na ulaganje. Preduzetnički duh je poželjno da imate bar u maloj meri kako biste u poslovanju Vaše ordinacije bili spremni na večito takmičenje sa drugim ordinacijama i samim sobom. Trebalo bi da budete spremni da se razvijate zajedno sa svojom ordinacijom. Ordinacija nije nešto što radi samo po sebi, neophodno je da aktivno učestvujete u njenom radu. Povremeno se na tržištu pojave novi uslovi kojima je potrebno da se brzo prilagodite. Nekada je to nova usluga koja se pojavljuje u konkurentskim ordinacijama, nekada novi element u poslovnom ambijentu, a najčešće se i ne može precizno predvideti kakva iznenađenja nosi budućnost. Međutim, svaki vlasnik koji uspešno posluje, bez obzira na delatnost, reći će Vam da je za njegov kvalitet i uspeh zaslužna i konkurencija, koja je uvek nametala nešto novo i bolje.

U nekim sredinama postoji objektivno preopterećenje državnog sektora u određenim granama medicine. U tom slučaju je odluku o otvaranju privatne ordinacije lakše doneti.

Kako otvoriti ordinaciju: propisi

Svi odgovori na pitanje kako otvoriti ordinaciju nalaze se u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Pomenuti pravilnik propisuje neophodne uslove za otvaranje svih oblika privatne prakse u smislu kadra, opreme, lekova i prostora u kojem će se zdravstvena delatnost odvijati.

U slučaju da želite da pokrijete širi spektar usluga, možete se odlučiti za otvaranje poliklinike, koja obuhvata nekoliko grana medicine. Uslovi za otvaranje poliklinike su nešto kompleksniji (utoliko koliko je kompleksiji spektar usluga u nekoliko, umesto u okviru jedne grane medicine).

Kako otvoriti ordinaciju: prostor

Prostor predviđen za ordinaciju mora da bude izgrađen od materijala koji pruža termo, hidro i zvučnu izolaciju, da bude priključen na telefonsku i električnu mrežu i da je obezbeđeno grejanje. U svim prostorijama temperatura mora da bude između 18 i 25 stepeni Celzijusa tokom čitave godine. Podovi i zidovi ordinacije moraju da budu izgrađeni od materijala koji se mogu lako dezinfikovati i održavati. Ordinacija mora imati najmanje 10 m2 , a prostorije za intervencije najmanje 16 m2. Mora se obezbediti posebna prostorija za odlaganje opreme i sredstava za održavanje higijene i za garderobu osoblja. U radnim prostorijama i sanitarnim čvorovima moraju postojati topla i hladna tekuća voda. Prostorije ordinacije moraju da imaju prirodnu i veštačku osvetljenost. Ispunjenost ovih uslova zdravstveni inspektor će pregledati na osnovu skice koju prilažete i na osnovu pregleda poslovnog prostora koji je predviđen za ordinaciju.

Nije neophodno da ordinacija ima prilaz odvojen od stambenih i poslovnih zgrada. Međutim, kao i za sve druge delatnosti, izdvojeni ulaz može biti prednost, zbog veće pristupačnosti. Prilikom osmišljavanja prilaza i ulaza trebalo bi razmišljati i o starijim osobama. Svaki stepenik za njih može predstavljati poteškoću.

Kako otvoriti ordinaciju: kadar

Ukoliko niste zdravstveni radnik, za otvaranje određene ordinacije morate pronaći zdravstvene radnike koji imaju odgovarajuće stručno usmerenje. U tom slučaju, lekar će biti osnivač ordinacije, a Vi ćete odgovarajućim ugovorom predvideti međusobne obaveze, zaduženja i prava. Međutim, treba znati da je pred državom, osnivač vlasnik ordinacije.

Za otvaranje ordinacije neophodno je zaposliti najmanje jednog lekara. U slučaju da želite da otvorite specijalističku ordinaciju (npr. ginekološku, internističku ili kardiološku ordinaciju), u ordinaciji mora da radi doktor medicine koji je specijalista te grane medicine. U nekim ordinacijama neophodno je zaposliti odgovarajuće medicinske tehničare.

Malo je poznato da je moguće otvoriti ambulantu zdravstvene nege. U njoj mogu da se pružaju sve usluge uobičajene za ambulantu- davanje terapije, previjanje, merenje pritiska, kao i kućna nega starijih osoba, bolesnika, porodilja, beba. Za otvaranje ambulante zdravstvene nege neophodno je zaposliti jednu medicinsku sestru-tehničara sa višom ili srednjom školom. Takođe, moguće je otvoriti i ambulantu za rehabilitaciju, a u tom slučaju je potrebno zaposliti jednog fizioterapeuta sa višom školskom spremom.

U slučaju da želite da dopunite uslugu svoju ordinacije ili želite da joj povećate kredibilitet, možete da zaposlite stručnjaka iz Vašeg okruženja, a da on nastavi da radi u svojoj ustanovi. To se postiže zaključivanjem ugovora o dopunskom radu (zdravstvenim radnicima je dozvoljeno da rade dodatnih 30% radnog vremena van svoje matične ustanove). Pacijenti obično daju prednost privatnim ordinacijama kojima su svoje poverenje ukazali i stručnjaci. Za pacijente, ovo predstavlja najjednostavniji način da dođu do vrhunskih lekara. U slučaju da se odlučite za ovaj korak, obavezno vodite računa o tome da ne prekoračite delatnost za koju je ordinaciju registrovana (nije dozvoljeno da angažujete vrhunskog kardiologa da obavlja preglede u ginekološkoj ordinaciji).

Kako otvoriti ordinaciju: oprema

Oprema koju je neophodno nabaviti pre otvaranja ordinacije nabrojana je u dodatku Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Obično se radi o opremi koja je neophodna za pružanje usluga iz određene oblasti medicine. Oprema ne mora da bude nova, ali je u slučaju polovne opreme neophodno imati potvrdu o ispravnosti. Na tržištu se nalazi oprema različitog kvaliteta, a distributeri nude kupovinu pod različitim uslovima. U ovoj fazi, potrebno je detaljno sagledati sve mogućnosti i doći do svih podataka koji su značajni. U tome Vam mogu pomoći kolege koje već rade na opremi za koju ste zainteresovani. Ne dozvolite sebi da zbog elokvencije prodavca opreme skuplje platite opremu slabijeg kvaliteta.

Kako otvoriti ordinaciju: lekovi

Za otvaranje ordinacije i tokom njenog rada, u svakom trenutku morate imati prvu pomoć i antišok terapiju (vodite računa o rokovima trajanja svih komponenti).

Kako otvoriti ordinaciju: lokacija

Za ordinaciju nije neophodno da bude na najprometnijem mestu u gradu, jer pacijenti obično rado ulažu dodatni napor da dođu do određene ordinacije ako je usluga kvalitetna. Međutim, uvek je poželjno da se ordinacije nalaze u centralnim ili atraktivnim delovima grada. Pacijente uglavnom privlače luksuzne lokacije. Ukoliko u Vašem gradu postoji oblast u kojem su već skoncentrisane druge privatne ordinacije, apoteke i laboratorije, to može biti odlična lokacija i za Vašu ordinaciju. Međutim, treba izbegavati neposredno okruženje direktne konkurencije. Takođe, uglavnom je praktično kada se nalazite u okolini državnih zdravstvenih ustanova. Međutim, kada se one nalaze na periferiji grada (pa su teško dostupne), prava lokacija za Vašu ordinaciju može da bude centar grada.

Kako otvoriti ordinaciju: prilaz i obeležja

Uvek je poželjno imati što bolji prilaz ordinaciji, što uključuje i što bolju mogućnost parkiranja vozila u blizini ordinacije. Vaši pacijenti će biti i starije i bolesne osobe, pa je potrebno razmišljati i o tome kako će oni stizati do Vas. Takođe, bilo bi dobro unapred osmisliti kako ćete svojim pacijentima objasniti gde se tačno nalazite, kao i kako ćete prolaznicima dati do znanja da se nalazite na određenoj lokaciji.

Za razliku od apoteka za koje je najčešće dovoljno da se označe spolja da bi ljudi saznali za njih, da bi se pročulo za ordinaciju, najčešće je potrebno da se okruženje dodatno obavesti. To je zbog toga što je ciljna grupa apoteka upravo stanovništvo koje često prolazi pored lokala te apoteke (a asortiman apoteka se preklapa). Za razliku od toga, zbog dobrog lekara i ordinacije, ljudi su najčešće spremni da pređu čak i dalek put.

Kako otvoriti ordinaciju: dokumentacija

Dokumentaciju za otvaranje ordinacije je jednostavno prikupiti ukoliko ispunjavate sve predviđene uslove. Najpre Vam je potrebna dokumentacija koju podnosite Ministarstvu zdravlja, odnosno njegovom odeljenju za zdravstvenu inspekciju:

 • popunjen zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu kadra, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanja zdravstvene delatnosti
 • atesti za opremu (garantni list za novu opremu, potvrda ovlašćenog servisera o ispravnosti opreme u slučaju da je oprema korišćena)
 • dokaz o osnovu korišćenja prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor)
 • skica poslovnog prostora sa obeleženim prostorijama (u skladu sa namenom u okviru prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti)
 • dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti osnivača (lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti)
 • dokaz o radnom statusu (dokaz o nezaposlenosti ili dokaz da je zdravstveni radnik korisnik starosne penzije)
 • fotokopija diplome osnivača (original dostaviti na uvid)
 • fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (original dostaviti na uvid)
 • dokaz da je osnivač upisan u imenik nadležne komore
 • fotokopija licence osnivača (original dostaviti na uvid)
 • dokaz nadležnog suda da osnivaču nije izrečena krivična sankcija
 • fotokopija lične karte osnivača
 • fotokopije diploma zaposlenih
 • fotokopije uverenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene
 • fotokopije licenci za zaposlene
 • fotokopija lične karte za svakog od zaposlenih
 • dokaz o uplati takse i troškova (republička administrativna taksa i naknada troškova vršenja nadzora zdravstvenih inspektora)

Nakon dobijanja rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti od zdravstvene inspekcije, dokumentacija za otvaranje ordinacije koja se prilaže u Agenciji za privredne registre (APR) je:

 • dokaz o uplati nadoknade za registraciju preduzeća
 • rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti
 • popunjena jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika
 • fotokopija lične karte osnivača

Kako otvoriti ordinaciju: zdravstvena inspekcija

Na samom početku, za otvaranje ordinacije potrebno je obezbediti adekvatan prostor, koji ispunjava sve zahteve Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Takođe, potrebno je pronaći adekvatan kadar i opremiti ordinaciju propisanom opremom, opet u skladu sa pomenutim pravilnikom.

Kada buduća ordinacija ispunjava sve uslove da obavlja delatnost za koju je predviđena, zdravstvena inspekcija proverava ispunjenost uslova. Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, inspekcija izdaje rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti. Ovo rešenje je neophodno priložiti prilikom podnošenja zahteva za registraciju pravnog lica u APR-u. Nakon ovog koraka, procedura je ista kao za sva druga pravna lica- slede otvaranje računa, fiskalizacija kase i izrada ugovora o radu sa zaposlenima…

Kako otvoriti ordinaciju: sanitarna inspekcija

Ordinacije podležu sanitarnom nadzoru pa je potrebno da pre početka rada ordinacije dobijete sanitarnu saglasnost za korišćenje objekta radi obavljanja zdravstvene delatnosti. Sanitarni nadzor vrši Ministarstvo zdravlja preko sanitarnih inspektora. Potražite nadležnog sanitarnog inspektora- često je jedan sanitarni inspektor zadužen za čitav okrug ili nekoliko njih. Nakon toga, podnesite potrebnu dokumentaciju kako bi inspektor izvršio kontrolu propisanih uslova za dobijanje sanitarne saglasnosti. Sanitarna inspekcija kontroliše sanitarno-tehničke i higijenske uslove (objekat i njegovo okruženje, funkcionalnu povezanost i higijensko stanje građevinskih celina, zaposlena lica).

Kako otvoriti ordinaciju: sve zavisi od Vas

U poslovanju ordinacije dosta toga zavisi upravo od Vas, odnosno od Vašeg stručnog rada. Ukoliko dobro radite, imaćete svoje pacijente. Pacijenti ne prepoznaju kakvom opremom radite, umereno im je važno kako ordinacija izgleda. Oni prepoznaju da li je problem rešen ili ne i da li ste im svojim nastupom olakšali ili otežali pregled i lečenje.

Poželjno je da pre otvaranja ordinacije detaljno sagledate ko će Vam biti konkurencija, koje bi bile Vaše prednosti i mane u odnosu na njih, odnosno- zašto bi neko došao upravo kod Vas. Za uspešno poslovanje ordinacije važan je stručni kadar, spektar usluga i u manjoj meri cene. Neke ordinacije izdaju tzv. kartice lojalnosti koje onima koji ih poseduju donose određene popuste. Neki lekari, obično u manjim sredinama, odlučuju se da za svoje pacijente budu na raspolaganju 24 sata (pacijenti imaju broj telefona lekara i u slučaju potrebe on dolazi u ordinaciju).