Lekarski pregledi za držanje i nošenje oružja

Rešenjem
Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Dom zdravlja “Novi Sad” u okviru Službe
za zdravstvenu zaštitu radnika od 13.04.2016. godine obavlja lekarske preglede
za držanje i nošenje oružja.

Osvrćući
se na tri godine uspešnog rada i, za to vreme, stečenog poverenja kod građana,
želimo da još jednom podsetimo na značaj profesionalnog i posvećenog rada
prilikom davanja lekarskog uverenja u ovoj vrlo delikatnoj oblasti.

Ocenjivanje
zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja je vrlo odgovoran posao, jer
posledice mogu biti ugrožavanje života i bezbednosti svih građana, te je bitno
da takav pristup imaju i drugi koji se tim poslom bave. Pregledi se moraju
uraditi profesionalno, temeljno i u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju
zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja (Službeni
glasnik RS. br 25/2016 i 79/2016).

Odlukom
Ministarstva zdravlja Republike Srbije, potvrđeno je da Dom zdravlja “Novi Sad”
ispunjava uslove za obavljanje delatnosti medicine rada, odnosno da, pored
specijaliste medicine rada ima i lekare specijaliste oftalmologije i
psihijatrije (neuropsihijatrije) koji su neophodni deo lekarske komisije koja
donosi konačnu odluku.

Pregledi se u
Domu zdravlja „Novi Sad“ obavljaju brzo i efikasno i završe se u istom danu, nakon
čega se daje Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja. Važno
je napomenuti da na lekarski pregled treba poneti izveštaj izabranog lekara o
zdravstvenom stanju koje nije starije od 30 dana (tzv. Obrazac 1).

Pregled
je kompleksan i započinje uzimanjem opštih podataka, lične anamneze (postojanje
težih hroničnih oboljenja, operacija, povreda), podataka o sadašnjem
zdravstvenom stanju i navikama (uzimanje alkohola i pušenje) i postojanju
određenih bolesti u porodici. Za davanje navedenih podataka lice potpisuje
izjavu da je dao tačne podatke, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom
odgovornšću, te da je dao saglasnost za korišćenje njegove medicinske
dokumentacije kod izabranog lekara i drugih zdravstvenih ustanova i da nije
koristio, i ne koristi, psihoaktivne supstance (odnosno da će se podvrgnuti
testiranju ako lekar bude zahtevao). Uzima se i podatak o vrsti oružja za koje
se pregled obavlja: lično, lovačko i sportsko.

Lekarski pregled se
sastoji od:

 • ispitivanje čula sluha i vestibularne
  funkcije (ortostatski i dinamostatski testovi)
 • pregled specijaliste oftalmologije:
  anamneza, spoljašnji pregled oka i pregled očnog dna, ispitivanje vidnih
  funkcija (oštrina vida na daljinu i blizinu, dubinski vid, vidno polje…)
 • pregled specijaliste neuropsihijatrije:
  anamneza, psihički status, pregled glave, vrata, kranijalnih živaca, kičmenog
  stuba, ekstremiteta, motorike, refleksa, senzibiliteta, govora, pisanja
 • pregled specijaliste medicine rada

Svi
članovi komisije koji učestvuju u pregledima moraju biti upoznati sa bolestima
i zdravstvenim stanjima koja predstavljaju kontraindikaciju za posedovanje
oružja i strogo se pridržavati dobijenih podataka. Kada se obave svi pregledi,
specijalista medicine rada tumači nalaze i daje zaključnu ocenu zdravstvene
sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Kada
se oceni da je lice zdravstveno sposobno, izdaje se Uverenje koje maksimalno važi
5 godina. Svaku ocenu zdravstvene sposobnosti potpisuje i direktor Doma
zdravlja “Novi Sad”.

O
oceni zdravstvene sposobnosti lekar obaveštava pregledanu osobu i najbližu
jedinicu MUP-a. Ako je pregledano lice proglašeno nesposobnim, ponovni pregled
je moguće uraditi tek nakon 6 meseci. Ako fizičko lice nije zadovoljno
Uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, može se
žaliti u roku od 15 dana drugostepenoj lekarskoj komisiji u Institutu za
medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“ u Beogradu.

Kada MUP donese
rešenje o nošenju oružja, obaveštava i izabranog lekara kako bi i nadalje
pratio zdravstveno stanje fizičkog lica. U slučaju promene zdravstvenog stanja,
koje bi moglo da utiče na bezbedno rukovanje oružjem, izabrani lekar je dužan
da o tome obavesti najbližu jedinicu MUP-a.

U Domu zdravlja
„Novi Sad“ se od 2016. godine ukupno pregledalo 551 lice (u 2016. godini 188, u
2017. godini 206, a u 2018. godini 157 lica). (grafikoni 1,2,3).

Pregledano
je ukupno 526 muškaraca i 25 žena.

U
2016. godini približno su bili zastupljeni svi dobni uzrasti kod muškaraca, u
2017. godini dominirao je uzrast od 31 do 50 godina, da bi u 2018. godini
najviše pregledanih bilo starosti preko 60 godina.

Uverenje za
nošenje oružja dobilo je 518 lica (94%) i to: 368 lica (66,7%) dobilo je
uverenje do 5 godina, a 150 lica (27,2 %) je dobilo uslovno uverenje (uz
nošenje naočara i slušnog aparata).

Od ukupnog broja
pregledanih, 11 lica (1,9%) nije dobilo dozvolu za nošenje oružja, a
nezavršenih odluka je bilo 22 lica (3,9%) (grafikon 4).

Najviše
se tražio pregled za lično oružje (309), pa lovačko (282) i sportsko (17)
(grafikon 5).

Lekarsko uverenje za držanje i nošenje oružja, fizička lica mogu dobiti u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika koja radi od 07 do 14.15 časova na Limanu IV, Bulevar cara Lazara br. 77, II sprat, a pregled se ne zakazuje.

Članak Lekarski pregledi za držanje i nošenje oružja se pojavljuje prvo na Dom zdravlja Novi Sad.

Source: Dom zdravlja Novi Sad, http://dzns.rs/