Lokal za apoteku

lokal za apoteku - police

Lokal za apoteku: najbolja lokacija

Za otvaranje apoteke najpre je potrebno pronaći adekvatan lokal za apoteku. Trebalo bi kompletno sagledati sve prednosti i mane određene lokacije. Neko generalno pravilo je da je dobro da lokal za apoteku bude na dostupnom, prometnom mestu i da nema drugih apoteka u okolini. Sve češće, od  apoteka se očekuje da budu u neposrednoj okolini – od apoteke se očekuje da bude blizu. Međutim, potrebno je obratiti pažnju na to kako su raspoređene druge apoteke u Vašem okruženju. Ako je to moguće, odaberite lokaciju na kojoj nema drugih apoteka. Takođe je poželjno da se lokal za apoteku nalazi u blizini drugih zdravstvenih ustanova kao što su bolnice, domovi zdravlja ili privatne ordinacije.

Kako usluge apoteka najviše koriste starija populacija i bolesne osobe, prilagodite ulaz u buduću apoteku njima, neka bude što je moguće više pristupačan. Prednost je ukoliko ispred apoteke postoji prostor predviđen za parkiranje.

Ukoliko planirate radno vreme tokom 24 časa, poželjno je da razmislite i o pitanjima bezbednosti lokala tokom noći. Apoteke su ponekad na udaru zavisnika i to se naročito dešava tokom noći. Neke apoteke imaju posebne šaltere za noćni rad i ukoliko planirate nešto slično, bilo bi dobro da to predvidite već prilikom adaptacije lokala za apoteku. Neke apoteke angažuju službe za obezbeđenje. U svakom slučaju, ukoliko planirate da apoteka radi 24 časa, neće Vam biti zgodna zabačena i mračna lokacija ili problematičan deo grada.

Lokal za apoteku: adaptacija

Lokal za apoteku se mora prilagoditi uslovima propisanim Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Za otvaranje apoteke, lokal za apoteku mora imati određenu površinu, sa odgovarajućim rasporedom prostorija, da podovi i zidovi budu izgrađeni od odgovarajućeg materijala i slično.

Lokal koji ćete koristiti za apoteku mora imati najmanje 30 m2. Njega je potrebno podeliti na: oficinu (15 m2), materijalku (4 m2), laboratoriju za magistralnu izradu lekova i za pranje posuđa (4 m2) i garderobu sa sanitarnim čvorom (7 m2).

Ukoliko otvarate apoteku zdravstvenu ustanovu, prostor mora da ima najmanje 45 m2  i to: oficina (20 m2), materijalka (8 m2), laboratorija za magistralnu izradu lekova i za pranje posuđa (10 m2) i garderoba sa sanitarnim čvorom (7 m2).

U slučaju da otvarate novu, pojedinačnu apoteku, u prostoru mora biti obezbeđeno grejanje – u svim prostorijama temperatura mora da bude između 18 i 25 stepeni Celzijusa tokom čitave godine. U radnim prostorijama i sanitarnim čvorovima mora postojati tekuća voda (i topla i hladna). Potrebno je obezbediti posebnu prostoriju za odlaganje sredstava za održavanje higijene i garderobu osoblja. Prostor mora da bude priključen na telefonsku i električnu mrežu i izgrađen od materijala koji pruža termo, hidro i zvučnu izolaciju. Podovi i zidovi moraju da budu izgrađeni od materijala koji se mogu lako čistiti i dezinfikovati. Prostorije moraju imati i prirodnu i veštačku osvetljenost.

Ispunjenost ovih uslova zdravstveni inspektor će pregledati na osnovu skice koju prilažete i na osnovu pregleda poslovnog prostora.

Spoljašnja obeležja

Apotekama je ciljna grupa uglavnom stanovništvo koje živi u blizini ili koje prolazi pored apoteke (gotovo) svakodnevno. Zbog toga, važno je da apoteka bude propisno, ali dovoljno upadljivo obeležena. Ukoliko se apoteka dovoljno dobro obeleži, dodatno oglašavanje najčešće nije potrebno. Sa druge strane, ukoliko apoteke nisu dovoljno dobro označene, može se desiti da pacijenti godinama prolaze pored nje, a da i ne saznaju da se tu nalazi apoteka (naročito sada kada apoteke u izlozima drže dečije igračke i sličnu robu).

Enterijer

Unutrašnjost apoteke mora da bude besprekorno čista, da odaje utisak urednosti, dobre organizacije i da uliva poverenje. Vlasnici apoteka se uglavnom odlučuju za savremeni dizajn prostora i nameštaja. Umirujuće boje i ambijent pomažu pacijentima koji dolaze sa raznim zdravstvenim problemima da se u apoteci osećaju prijatno. Poželjno je da osvetljenje bude kvalitetno i da prostorije uvek budu dobro provetrene.

Nameštaj

Nameštaj za apoteku se uglavnom pravi prilikom adaptacije lokala za apoteku. Većina vlasnika se odlučuje za nabavku nameštaja izrađenog po meri specijalno za određeni lokal za apoteku. Prednost izrade nameštaja po meri je što se on idealno uklapa u odabrani lokal. Međutim, nameštaj mora da bude i funkcionalan. Potrebno je iskustvo da bi se predvideo budući asortiman i da bi se kompletan asortiman „rasporedio“ u apoteci. Fino predviđanje buduće prodaje može prilično precizno da napravi samo iskusni farmaceut koji je radio u Vašem okruženju. Asortiman apoteka raste. Apoteke sve češće prodaju i kozmetičke proizvode, dečije igračke, anatomsku obuću i slično. Ukoliko planirate da prodajete i ovakvu robu, na vreme nabavite odgovarajući nameštaj.

Stručna literatura i oprema

U apoteci se mora nalaziti stručna literatura (registar lekova, farmakopeja, famakoterapijski priručnik, priručnik o otrovima i antidotima, propisi u oblasti proizvodnje i prometa lekova).

Od opreme je neophodno nabaviti automatske birete, frižider, računar, police, radne stolove, rešo, sudoperu, menzure (porcelanske, emajlirane, plastične, staklene), apotekarske kašike, komoru za rastvaranje antibiotskih sirupa. Dodatna oprema je potrebna za otvaranje zdravstvene ustanove apoteke. Za svu opremu neophodno je imati dokaz o ispravnosti (potvrda ovlašćenog servisera ili garantni list) i predvideti odgovarajući nameštaj odnosno radne površine.

Zdravstvena inspekcija

Kada zdravstvena inspekcija dobije Vašu dokumentaciju, ona će je pregledati i javiti Vam se (putem kontakta koji ste ostavili u zahtevu) kako biste se dogovorili o terminu kada će doći da utvrdi ispunjenost uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti. Zdravstvena inspekcija detaljno pregleda prostor, opremu, lekove i dokumentaciju kadra. Uslovi koje je potrebno ispuniti nalaze se u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Da biste mogli da prikupite svu dokumentaciju potrebnu za otvaranje apoteke, neophodno je da ispunjavate sve uslove iz ovog pravilnika.

Sanitarna inspekcija

Apoteke podležu sanitarnom nadzoru, pa je potrebno da pre početka rada apoteke dobijete sanitarnu saglasnost za korišćenje objekta radi obavljanja zdravstvene delatnosti. Često je jedan sanitarni inspektor zadužen za čitav okrug ili nekoliko njih. Pronađite sanitarnog inspektora koji je nadležan za Vašu oblast (sanitarni nadzor vrši Ministarstvo zdravlja preko sanitarnih inspektora). Nakon toga podnesite potrebnu dokumentaciju za kontrolu propisanih uslova. Sanitarna inspekcija kontroliše uglavnom higijenske i sanitarno-tehničke uslove (objekat i okruženje objekta, higijensko stanje i funkcionalnu povezanost građevinskih celina, zaposlena lica).

Faktori koji utiču na tempo otvaranja apoteke

Pošto oprema potrebna za otvaranje apoteke nije preterano složena, ona se može dobiti u relativno kratkom roku nakon poručivanja. Takođe, lekovi potrebni za otvaranje apoteke se mogu nabaviti u relativnom kratkom roku. Brzina pronalaženja i adaptacije lokala za apoteku može značajno da utiče na tempo otvaranja apoteke.

Dokumentacija potrebna za otvaranje apoteke

Dokumentaciju neophodnu za otvaranje apoteke možete da priložite ako ispunjavate sve uslove koji su navedeni u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Tada dokumentacija služi samo kao potvrda da je sve spremno za početak poslovanja. Pravilnik propisuje uslove u pogledu prostora, kadra, opreme i lekova koji su neophodni za početak rada. Ove uslove je neophodno da ispunjavate i tokom poslovanja apoteke, pa je zaista važno da ih već u startu ispoštujete.

Dokumentacija koju podnosite Ministarstvu zdravlja

Najpre Vam je neophodna dokumentacija za otvaranje apoteke koju podnosite Ministarstvu zdravlja, odnosno njegovom odeljenju za zdravstvenu inspekciju:

 • popunjen zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu kadra, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanja zdravstvene delatnosti
 • skica poslovnog prostora sa obeleženim prostorijama (u skladu sa namenom u okviru prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti)
 • dokaz o osnovu korišćenja prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor)
 • atesti za opremu (garantni list za novu opremu, potvrda ovlašćenog servisera o ispravnosti opreme u slučaju da je oprema korišćena)
 • dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti osnivača (lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti)
 • dokaz o radnom statusu (dokaz o nezaposlenosti ili dokaz da je zdravstveni radnik korisnik starosne penzije)
 • dokaz nadležnog suda da osnivaču nije izrečena krivična sankcija
 • fotokopija lične karte osnivača
 • fotokopija diplome osnivača (original dostaviti na uvid)
 • fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (original dostaviti na uvid)
 • dokaz da je osnivač upisan u imenik nadležne komore
 • fotokopija licence osnivača (original dostaviti na uvid)
 • fotokopija lične karte za svakog od zaposlenih
 • fotokopije diploma zaposlenih
 • fotokopije uverenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene
 • fotokopije licenci za zaposlene
 • dokaz o uplati takse i troškova (republička administrativna taksa i naknada troškova vršenja nadzora zdravstvenih inspektora)

Dokumentacija za APR

Nakon dobijanja rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti od zdravstvene inspekcije, za otvaranje pojedinačne apoteke Agenciji za privredne registre (APR) podnosite sledeću dokumentaciju:

 • fotokopija lične karte osnivača
 • popunjena jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika
 • rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti
 • dokaz o uplati nadoknade za registraciju preduzeća

Dokumentacija za Privredni sud

Ukoliko otvarate zdravstvenu ustanovu apoteku, ona se registurje u Privrednom sudu. Prilaže se sledeća dokumentacija:

 • osnivački akt
 • statut
 • odluka o imenovanju direktora
 • odluka o imenovanju organa
 • fotokopija lične karte- direktor i osnivač
 • OP obrazac
 • potvrda o uplaćenom osnivačkom ulogu
 • dokaz o osnovu korišćenja prostora
 • rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti
 • prijava za upis
 • dokaz o uplati takse za upis
 • oglas u 3 primerka
 • dokaz o uplati troškova oglasa

Redosled aktivnosti

Otvaranje privatne apoteke obično teče sledećim redosledom: najpre se obezbedi lokal, zatim se adaptira u skladu sa propisima Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Uporedo sa tim, ukoliko je potrebno, traži se stručni kadar. U relativno kratkom periodu mogu se nabaviti nameštaj i lekovi.   Nakon toga se poziva zdravstvena inspekcija koja proverava ispunjenost uslova za otvaranje privatne apoteke. Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, ona izdaje rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, koje je neophodno podneti prilikom registracije apoteke kao pravnog lica u Agenciji za privredne registre. Nakon registracije apoteke u Agenciji za privredne registre ili Privrednom sudu, slede otvaranje računa, potpisivanje ugovora o radu sa zaposlenima, njihova prijava i slične aktivnosti.

Ulaganja

Za zakup lokala pre otvaranja, za njegovu adaptaciju, za lekove i opremu koji su potrebni za početak, neophodna su ulaganja. Visinu ulaganja u najvećoj meri diktiraju cena zakupa lokala za apoteku i njegove adaptacije. Cenu zakupa lokala određuju njegova lokacija, veličina i stanje. Postoji ogromna razlika u cenama zakupa lokala u različitim sredinama.

Pre otvaranja

Pre nego što otpočnete proceduru otvaranja apoteke bilo bi dobro da imate ideju ko će biti Vaši pacijenti. Koje će biti slabosti, a koje prednosti Vaše buduće apoteke? Koliki su Vam fiksni troškovi i kako planirate da ih pokrijete na početku. Najveći deo fiksnih troškova čine troškovi zakupa lokala, plate i doprinosi zaposlenih, komunalije. Ukoliko ste diplomirani farmaceut, investicija otvaranja apoteke će Vam pasti lakše, jer u tom slučaju plata diplomiranog farmaceuta ne predstavlja trošak, nego će to biti Vaša plata. Ukoliko o svemu ovome razmislite, za Vas kasnije nema iznenađenja i biće potrebno samo da se prilagođavate svim promenama koje se budu dešavale u apotekama u Vašem okruženju.

Apoteke danas

Ma koliko apoteka danas postojalo, kao da za sve ima dovoljno posla. Kako u većim, tako i u manjim sredinama, apoteke su sve gušće postavljene, a i dalje, svaka od njih ima svoje pacijente i prodaja ide odlično. Tome doprinosi trend sve veće potrošnje lekova i suplemenata u Srbiji, ali i u svetu uopšte. Sve češće, prosečna osoba želi da upotpuni svoju ishranu nekim suplementom (npr. „preparatom za bolje varenje“). Poznata je činjenica da ljudi radije biraju da uzmu određeni lek ili preparat nego što menjaju nešto u svom životnom stilu (npr. počnu da se bave sportom ili izbace neku namirnicu iz ishrane). Proizvođači suplemenata i lekova sve više promovišu svoje proizvode putem medija i na taj način nameću ljudima da im je njihov lek neophodan za simptom koji do tada nisu ni prepoznavali kao problematičan. U tom smislu, izgleda da je i rast broja apoteka opravdan.

Potrebna Vam je pomoć?

Kada birate lokal za apoteku i prilikom otvaranja apoteke, svakom koraku posvetite dosta pažnje. Kod nas možete dobiti stučni savet o izboru lokala za apoteku, a možemo da Vam pomognemo i oko svih ostalih koraka pri otvaranju apoteke.