Natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme – 11. siječnja 2019.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJ
Ur. broj: 01-149/19
Vinkovci, 09. siječnja 2019.

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/2017) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 1. MAGISTAR SOCIJALNOG RADA (m/ž) – 1 izvršitelj, Uvjet za radno mjesto – magistar socijalnog rada (VSS), radno iskustvo jedna godina
 2. VIŠI INFORMATIČKI REFERENT (m/ž) – 1 izvršitelj, Uvjet za radno mjesto – VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij informatičkog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja, radno iskustvo jedna godina
 3. PRVOSTUPNIK RADNE TERAPIJE (m/ž) – 2 izvršitelja za rad na Odjelu za psihijatriju, Uvjet za radno mjesto – VŠS, prvostupnik radne terapije, važeće odobrenje za samostalan rad
 4. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (m/ž) – 5 izvršitelja, Uvjet za radno mjesto – VŠS, završen studij fizioterapije, važeće odobrenje za samostalan rad
 5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 3 izvršitelja, Uvjet za radno mjesto – SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare, važeće odobrenje za samostalan rad
 6. PRALJA (m/ž) – 6 izvršitelja, Uvjet za radno mjesto – NSS, završena osnovna škola
 7. SPREMAČICA (m/ž) – 4 izvršitelja, Uvjet za radno mjesto – NSS, završena osnovna škola

Za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 1. KLINIČKI PSIHOLOG/PSIHOLOG (m/ž) – 1 izvršitelj, Uvjet za radno mjesto – VSS, magistar psihologije/diplomirani psiholog, specijalistički stručni studij kliničke psihologije i/ili status kliničkog psihologa priznat od Hrvatske psihološke komore, radno iskustvo jedna godina, važeća osnovna dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti
 2. PRVOSTUPNIK RADNE TERAPIJE (m/ž) – 1 izvršitelj za rad na Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Uvjet za radno mjesto – VŠS, prvostupnik radne terapije, važeće odobrenje za samostalan rad, prednost radno iskustvo u dječjoj rehabilitaciji
 3. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) – 1 izvršitelj, Uvjet za radno mjesto – VŠS, završen studij sestrinstva, važeće odobrenje za samostalan rad
 4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 5 izvršitelja, Uvjet za radno mjesto – SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare, važeće odobrenje za samostalan rad

Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno odsutne radnike.

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi, a za radna mjesta pod rednim brojem 6. i 7. presliku svjedodžbe o završenom VIII. razredu osnovne škole ili svjedodžbu o završenoj srednjoj stručnoj spremi
 • potvrda o statusu kliničkog psihologa za radno mjesto pod rednim brojem 8.
 • važeću osnovnu dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti za radno mjesto pod red. brojem 8.
 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) za radna mjesta pod rednim brojem 3., 4., 5., 9., 10. i 11.
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2. i 8.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Opća županijska bolnica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju iz čl. 102. Zakona dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9 istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i/ili pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni putem internet stranice Opće županijske bolnice Vinkovci o daljnjem postupku.

Prijave na natječaj dostavljaju se u urudžbeni zapisnik Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, s naznakom „Za natječaj – (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete)-ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Ravnatelj
Krunoslav Šporčić, dr. med.

Source: Bolnica Vinkovci, http://www.obvk.hr