ODLUKA – dr. Ana Generalić

OPĆA BOLNICA

«DR. TOMISLAV BARDEK»

        K O P R I V N I C A

Klasa: 131-02/18-01/1.83

Urbroj: 2137-15-01-18-04

U Koprivnici, 11.12. 2018. godine

 

Temeljem članka 21.  Statuta Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica, te na temelju članka 59.Zakona o zdravstvenoj zaštiti   (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-ousrh, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16),   u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, ravnatelj Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica donosi slijedeće:

 

       O D L U K U

 

I

Source: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/