Šta je potrebno za otvaranje apoteke – odgovori na najčešća pitanja

stvari potrebne za otvaranje apoteke

Šta je potrebno za otvaranje apoteke?

Za otvaranje apoteke najpre su Vam potrebni spremnost na ulaganje, volja, malo hrabrosti. Neophodno je da imate bar malo preduzetničkog duha kako biste u poslovanju Vaše apoteke bili spremni na večito takmičenje sa drugim apotekama i sa samim sobom.

Apoteka nije nešto što radi samo po sebi. Povremeno se na tržištu pojave novi uslovi kojima je potrebno brzo da se prilagodite. Nekada je to novi element u poslovnom ambijentu, nekada nova usluga koja se pojavljuje u konkurentskim apotekama, a najčešće se ne može precizno predvideti kakva iznenađenja nosi budućnost. Međutim, svaki preduzetnik koji uspešno posluje, bez obzira na delatnost, reći će Vam da je za njegov kvalitet i uspeh zaslužna i konkurencija, koja je uvek nametala nešto novo i bolje.

Šta je potrebno za otvaranje apoteke ukoliko niste zdravstveni radnik?

Ukoliko se radi o pojedinačnoj apoteci, morate pronaći diplomiranog farmaceuta koji će biti osnivač apoteke. Vi ćete odgovarajućim ugovorom predvideti međusobne obaveze, zaduženja i prava. Međutim, treba znati da je sa pravne tačke gledišta, osnivač vlasnik apoteke.

Ukoliko planirate da otvorite zdravstvenu ustanovu apoteku, biće potrebno samo da zaposlite dovoljno stručnog kadra, odnosno diplomiranih farmaceuta i farmaceutskih tehničara.

Svi odgovori na pitanje šta je potrebno za otvaranje apoteke nalaze se u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Pomenuti pravilnik propisuje neophodne uslove za otvaranje svih oblika privatne prakse i zdravstvenih ustanova u smislu prostora, kadra, opreme i lekova.

Šta je potrebno za otvaranje apoteke u smislu prostora?

Potrebno je pronaći adekvatan lokal, a zatim ga adaptirati u skladu sa pomenutim pravilnikom. Trebalo bi kompletno sagledati sve prednosti i mane određene lokacije, ali neko generalno pravilo za apoteke je da je dobro da budu na prometnom, dostupnom mestu i da u okolini nema drugih apoteka. Ljudi sve više očekuju da apoteka bude nešto što je u neposrednoj okolini-od apoteke očekuju da bude blizu. Takođe je poželjno da se apoteka nalazi u blizini drugih zdravstvenih ustanova kao što su bolnice, domovi zdravlja ili privatne ordinacije.

Kako usluge apoteka najviše koriste starija populacija i bolesne osobe, potrebno je da ulaz u Vašu buduću apoteku bude što je moguće više pristupačan. Uvek je poželjno imati što bolji prilaz, a to uključuje i što bolju mogućnost parkiranja vozila u blizini apoteke. Takođe, bilo bi dobro unapred osmisliti kako ćete svojim pacijentima objasniti gde se tačno nalazite, kao i kako ćete prolaznicima dati do znanja da se nalazite na određenoj lokaciji.

Pravila koja treba da budu zadovoljena kada je u pitanju lokal

Lokal se mora prilagoditi uslovima koji su propisani Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Za otvaranje apoteke, lokal mora imati određenu površinu, sa odgovarajućim rasporedom prostorija, da podovi i zidovi budu izgrađeni od odgovarajućeg materijala i slično.

Konkretnije, u slučaju da otvarate novu, pojedinačnu apoteku, ili ogranak zdravstvene ustanove apoteke, prostor mora da ima najmanje 30 m2 i da se sastoji od oficine (15 m2), materijalke (4 m2), laboratorije za magistralnu izradu lekova i za pranje posuđa (4 m2) i garderobe sa sanitarnim čvorom (7 m2). Ukoliko otvarate apoteku zdravstvenu ustanovu, prostor mora da ima najmanje 45 m2: oficina (20 m2), materijalka (8 m2), laboratorija za magistralnu izradu lekova i za pranje posuđa (10 m2) i garderoba sa sanitarnim čvorom (7 m2).

Potrebno je da bude izgrađen od materijala koji pruža termo, hidro i zvučnu izolaciju, da bude priključen na telefonsku i električnu mrežu i da je obezbeđeno grejanje. U svim prostorijama temperatura mora bude između 18 i 25 stepeni Celzijusa tokom čitave godine.

Podovi i zidovi moraju da budu izgrađeni od materijala koji se mogu lako dezinfikovati i održavati. Potrebno je obezbediti posebnu prostoriju za odlaganje opreme i sredstava za održavanje higijene i za garderobu osoblja. U radnim prostorijama i sanitarnim čvorovima moraju postojati topla i hladna tekuća voda. Prostorije moraju da imaju prirodnu i veštačku osvetljenost. Ispunjenost ovih uslova zdravstveni inspektor će pregledati na osnovu skice koju prilažete i na osnovu pregleda poslovnog prostora.

Šta je potrebno za otvaranje apoteke u smislu kadra?

Potrebno pronaći diplomirane farmaceute i farmaceutske tehničare. U zavisnosti od okruženja, odgovarajući kadar je teže ili lakše pronaći. Dok u većim gradovima uglavnom možete da pronađete veći broj kandidata, u manjim gradovima nekada upravo nedostatak odgovarajućeg kadra može da bude prepreka otvaranju apoteke.

U Nacionalnoj službi za zapošljavanje možete proveriti da li u određenom regionu postoje nezaposleni diplomirani farmaceuti i farmaceutski tehničari, a možete ih potražiti i preko nekog servisa za zapošljavanje. Pronalaženje ljubaznog, stručnog i motivisanog kadra može biti presudno za uspeh poslovanja apoteke, pa je poželjno da se ovom koraku pristupi detaljno i veoma ozbiljno. Poznati su primeri apoteka koje posluju veoma uspešno zato što pacijenti dolaze kod određenog diplomiranog farmaceuta.

Za samo otvaranje apoteke biće potrebno da priložite dokumentaciju budućih zaposlenih.

Šta je potrebno za otvaranje apoteke u smislu opreme?

Za apoteku je potrebno nabaviti odgovarajuću opremu (radne stolove, police, kompjutere, ali i specifičnu opremu poput menzura, bireta, eksikatora i slično). Apoteka mora da ima i odgovarajuću literaturu, farmakopeje, registre lekova. Apoteke sve češće proširuju svoj asortiman i prodaju i dečije igračke, kozmetičke proizvode, anatomsku obuću i slično.

Šta je potrebno za otvaranje apoteke u kontekstu lekova?

Za otvaranje pojedinačne apoteke ili ogranka potrebno je nabaviti lekove u asortimanu i količini koja je dovoljna za petodnevni rad. Za otvaranje zdravstvene ustanove apoteke potrebno je nabaviti lekove za desetodnevni rad. Asortiman apoteka svakodnevno raste. U manjim mestima, neke lekove nema smisla držati u zalihama (retko su traženi, često se desi da se na kraju bace).

Male, pojedinačne apoteke se snalaze na sledeći način: one pacijente obaveste da će lek dobiti u određenom roku (najčešće sledećeg dana), a u međuvremenu lek nabave uhodanim putem za nabavku tog ili svih lekova koje nemaju u zalihama. Ovo je naročito važno u početku, kada zbog prevelike želje ili loše procene možete da poručite veći asortiman lekova nego što je potrebno (mnogo veći nego što će se prodati), a to može da donese značajne gubitke (jer će rokovi trajanja lekova isteći).

Sa druge strane, neke tražene lekove morate imati i za ovakve lekove ne možete pacijentima govoriti da dođu narednog dana. Ovo fino predviđanje budućih potreba može prilično precizno da napravi samo iskusni farmaceut koji je radio u Vašem okruženju.

Čim apoteka počne da radi, brzo će se steći utisak o količinama lekova koji su potrebni za njen rad. Ukoliko imate iskusnog farmaceuta u svom okruženju, najbolje bi bilo da se sa njim konsultujete oko asortimana sa kojim bi trebalo da počnete sa radom.

Šta je potrebno za otvaranje apoteke u smislu dokumentacije?

Dokumentaciju za otvaranje apoteke je jednostavno prikupiti ukoliko ispunjavate sve predviđene uslove za otvaranje apoteke. Tada dokumentacija služi samo kao potvrda da je sve spremno.

Dokumentacija koju podnosite Ministarstvu zdravlja

Najpre Vam je potrebna dokumentacija za otvaranje apoteke koju podnosite Ministarstvu zdravlja, odnosno njegovom Odeljenju za zdravstvenu inspekciju:

 • fotokopija lične karte osnivača
 • kopija diplome osnivača (original dostaviti na uvid)
 • fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (original dostaviti na uvid)
 • dokaz o radnom statusu (dokaz o nezaposlenosti ili dokaz da je zdravstveni radnik korisnik starosne penzije)
 • dokaz da je osnivač upisan u imenik nadležne komore
 • fotokopija licence osnivača (original dostaviti na uvid)
 • dokaz nadležnog suda da osnivaču nije izrečena krivična sankcija
 • dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti osnivača (lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti)
 • fotokopija lične karte za svakog od zaposlenih
 • fotokopije diploma zaposlenih
 • kopije uverenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene
 • fotokopije licenci za zaposlene
 • dokaz o osnovu korišćenja prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor)
 • skica poslovnog prostora sa obeleženim prostorijama (u skladu sa namenom u okviru prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti)
 • atesti za opremu (garantni list za novu opremu, potvrda ovlašćenog servisera o ispravnosti opreme u slučaju da je oprema korišćena)
 • popunjen zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu kadra, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanja zdravstvene delatnosti
 • dokaz o uplati takse i troškova (republička administrativna taksa i naknada troškova vršenja nadzora zdravstvenih inspektora)

Dokumentacija neophodna za APR

Nakon dobijanja rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti od zdravstvene inspekcije, dokumentacija za otvaranje pojedinačne apoteke koja se prilaže Agenciji za privredne registre (APR) je sledeća:

 • popunjena jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika
 • fotokopija lične karte osnivača
 • rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti
 • dokaz o uplati nadoknade za registraciju preduzeća

Ovde je navedena dokumentacija za otvaranje apoteke kada je u pitanju nova, pojedinačna apoteka.

Zdravstvena ustanova apoteka se registruje u Privrednom sudu, a potrebna je i dodatna dokumentacija (osnivački akt, statut, potvrda o osnivačkom ulogu, OP obrazac, odluka o imenovanju direktora, odluka o imenovanju organa, fotokopije lične karte osnivača i direktora, dokaz o osnovu korišćenja prostora, prijava za upis).

Da biste mogli da priložite svu pomenutu dokumentaciju za otvaranje apoteke, potrebno je da ispunite sve uslove koji se nalaze u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Uslovi iz ovog pravilnika će Vas pratiti tokom čitavog poslovanja. Zato je najbolje već na početku ispuniti sve zahteve, jer u tom slučaju, dok apoteka bude radila, on Vam neće davati razloge za brigu.

Šta je potrebno za otvaranje apoteke u smislu dokumentacije, osim ovoga?

Saglasnost sanitarne inspekcije za obavljanje zdravstvene delatnosti u objektu koji ste odabrali. Pošto apoteke podležu sanitarnom nadzoru, potrebno je da pre početka rada apoteke dobijete sanitarnu saglasnost za korišćenje objekta radi obavljanja zdravstvene delatnosti. Sanitarni nadzor vrši Ministarstvo zdravlja preko sanitarnih inspektora. Potražite sanitarnog inspektora koji je nadležan za Vašu oblast (često je jedan sanitarni inspektor zadužen za čitav okrug ili nekoliko njih). Nakon toga podnesite potrebnu dokumentaciju za kontrolu propisanih uslova. Sanitarna inspekcija kontroliše uglavnom sanitarno-tehničke i higijenske uslove. Tu spadaju objekat i njegovo okruženje, funkcionalna povezanost i higijensko stanje građevinskih celina, zaposlena lica, i dr.

Šta je potrebno za otvaranje apoteke da bi se pripremilo sve pomenuto?

Novac. Za zakup lokala pre otvaranja, za njegovu adaptaciju, za opremu i lekove koji su potrebni za početak. Bilo bi dobro da imate ideju ko će biti Vaši pacijenti. Koje će biti prednosti, a koje slabosti Vaše buduće apoteke? Koliki su Vam fiksni troškovi i kako planirate da ih pokrijete na početku?

Najveći deo fiksnih troškova čine troškovi zakupa lokala, komunalije, plate i doprinosi zaposlenih. Ukoliko ste i sami farmaceut, investicija otvaranja apoteke će Vam pasti još lakše. Nećete morati da razmišljate o plati diplomiranog farmaceuta kao o trošku, nego će ta plata zapravo biti Vaša. Ukoliko o svemu ovome razmislite, za Vas kasnije nema iznenađenja. Samo je potrebno da se prilagođavate svim promenama koje se budu dešavale u apotekama u Vašem okruženju.

Šta je potrebno za otvaranje apoteke u smislu pristupanja procesu?

Svakom koraku je potrebno posvetiti dovoljno pažnje i napraviti adekvatan redosled aktivnosti, kako bi proces bio što brži i bezbolniji. Uvek je moguće angažovati profesionalca koji će uraditi umesto Vas, i na taj način izbeći komplikacije.

Da li je još jedna apoteka zaista potrebna?

Ma koliko apoteka postojalo, kao da za sve ima dovoljno posla. Kako u manjim, tako i u većim sredinama, apoteke su sve gušće postavljene, a i dalje, svaka ima svoje pacijente i prodaja ide odlično. Izgleda da tome doprinosi trend sve veće potrošnje lekova i suplemenata u Srbiji. Sve češće, prosečna osoba (ne samo kod nas) želi da upotpuni svoju ishranu nekim suplementom (npr. „preparatom za bolji vid“). Poznata je činjenica da je ljudima da lakše da uzmu određeni lek ili preparat nego da izmene nešto u svom životnom stilu (izbace neku namirnicu iz ishrane ili počnu da se bave sportom). Proizvođači lekova i suplemenata sve više promovišu svoje proizvode putem medija i bukvalno nameću ljudima da im lek neophodan za simptom koji do tada nisu ni prepoznavali kao problematičan. U smislu povećane potrošnje lekova i suplemenata, izgleda da je i rast broja apoteka opravdan i očekivan.