Otvaranje laboratorije

Oprema za otvaranje laboratorije

Otvaranje laboratorije

Odlučili ste se za otvaranje laboratorije? Pitate se šta Vas čeka? Ovde možete pronaći odgovore na najčešća pitanja.

Otvaranje laboratorije je komplikovan proces, ali se i on može obaviti bez nerviranja i komplikacija.

Otvaranje laboratorije: o čemu je potrebno razmisliti pre otvaranja

Za otvaranje laboratorije poželjno je da imate ideju gde je mesto Vaše buduće laboratorije na tržištu, odnosno ko će biti Vaši pacijenti. Retko se dešava da odmah po otvaranju laboratorije pacijenti masovno pohrle u nju. Potrebno je svoje okruženje obavestiti o tome da ste otpočeli sa radom i navići ljude da koriste Vaše usluge. To je naročito važno u gradovima gde već postoje druge laboratorije. Detaljno sagledajte ko Vam je konkurencija, koje bi bile Vaše prednosti i mane u odnosu na njih, odnosno- zašto bi neko došao upravo kod Vas.

Takođe je potrebno da razmislite o tome koji tip laboratorije želite da otvorite. Biohemijske laboratorije vrše analize koje se uglavnom rade iz krvi i urina (glukoza, holesterol, trigliceridi, gvožđe, krvna slika, hormoni tumorski markeri i slično). Mikrobiološke laboratorije uglavnom rade bakteriološke analize (iz uzetih uzoraka briseva) i virusološke analize (uglavnom iz uzoraka krvi). Patohistološke laboratorije analiziraju isečke tkiva uzete biopsijom.

Otvaranje laboratorije: adaptacija lokala

Lokal se mora prilagoditi uslovima koji su propisani Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Za otvaranje laboratorije, lokal mora imati određenu površinu, odgovarajući raspored prostorija, podovi i zidovi moraju biti izgrađeni od odgovarajućeg materijala i slično.

Za otvaranje laboratorije mora biti obezbeđeno grejanje (eventualno i rashladni sistemi), tako da u svim prostorijama temperatura tokom čitave godine bude između 18 i 25 stepeni Celzijusa. Prostorije moraju da imaju i prirodnu i veštačku osvetljenost. U toaletima i radnim prostorijama mora da postoji tekuća voda (i topla i hladna). Sanitarni čvor sa predprostorom mora se nalaziti uz čekaonicu. Podovi i zidovi moraju da budu izgrađeni od materijala koji se mogu lako dezinfikovati i čistiti. Prostor mora da bude priključen na telefonsku i električnu mrežu. Takođe, mora biti izgrađen od materijala koji pruža termo, hidro i zvučnu izolaciju. Potrebno je obezbediti posebnu prostoriju za odlaganje sredstava za održavanje higijene i za garderobu osoblja.

Za otvaranje laboratorije za medicinsku biohemiju, lokal mora da ima minimalno 40m2, od toga 20m2 prostorija za biohemiju, 10m2 prostorija za hematologiju i 10m2 prostorija za urine, a potrebno je predvideti i pripremiti i čekaonicu, toalete, prostoriju za uzimanje materijala… Za otvaranje laboratorije za mikrobiologiju i patohistologiju, neophodno je napraviti izdvojenu radnu prostoriju, ali i čekaonicu, toalete…

Laboratorija za mikrobiologiju mora imati poseban odnosno izdvojen ulaz od ulaza u stambene i poslovne prostorije.

Otvaranje laboratorije: oprema

Na našem tržištu dostupna je oprema različitog kvaliteta. Svaki distributer hvali svoju opremu i tada je teško proceniti šta je za Vas najbolje. Potrebno je dosta konsultacija sa osobama koje imaju dugogodišnje iskustvo iz oblasti laboratorijske dijagnostike i dosta čitanja odgovarajuće literature kako biste napravili najbolji mogući izbor.

Analizatori za biohemijske laboratorije su skupi i neophodni za funkcionisanje ovakvih laboratorija. Oni se mogu takođe mogu dobiti besplatno, na korišćenje, u slučaju da je potrošnja reagenasa na odgovarajućem nivou. Reagensi se u tom slučaju nabavljaju samo od jednog distributera.  I generalno, reagensi određenog proizvođača, naročito oni skuplji, u našoj državi se mogu pronaći samo kod jednog distributera.

Oprema za biohemijske laboratorije često ima velike skrivene troškove i prilikom svih proračuna potrošnje, potrebno je sagledati i ovaj segment. Dešava se da upravo skupa plastika ili sistemski reagensi učine da je test skuplji ako se radi na jednom analizatoru nego na  drugom. Nekim analizatorima je neophodna voda određenog kvaliteta, što podrazumeva ili nabavku takve vode ili nabavku aparata koji će od vode iz vodovoda praviti vodu predviđenog kvaliteta.

U mikrobiološkim i patohistološkim laboratorijama postoji deo usluga koji zavisi samo od kvaliteta rada stručnog kadra. Za ovaj segment rada dolazi u obzir i kupovina ispravne polovne opreme. Ovakva oprema uglavnom nije previše složena, pa je mali broj delova koji mogu da se oštete ili pokvare. Za drugi segment rada mikrobioloških i patohistoloških laboratorija (virusologija i imunohistohemija) potrebna je skupa oprema i reagensi.

Otvaranje laboratorije: pronalaženje odgovarajućeg kadra

Otvaranje laboratorije je specifično i zbog toga što je dosta teško pronaći stručni kadar. U većim gradovima uglavnom možete da pronađete veći broj kandidata i izaberete svoje buduće saradnike. U manjim gradovima nekada upravo nedostatak odgovarajućeg kadra može da bude prepreka otvaranju laboratorije. Uglavnom je u određenoj sredini dostupno tek po nekoliko laboratorijskih tehničara i osoba sa odgovarajućom visokom stručnom spremom i tada nemate veliku mogućnost izbora zaposlenih.

Broj i školska sprema zdravstvenih radnika koje je neophodno zaposliti propisani su Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti. Bez njih, laboratorija ne može da postoji, odnosno otvaranje laboratorije nije moguće. Za osnivanje biohemijske laboratorije neophodan je najmanje jedan diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar ili diplomirani farmaceut specijalista medicinske biohemije ili doktor medicine specijalista kliničke biohemije i dva laboratorijska tehničara. Za osnivanje mikrobiološke laboratorije potreban je doktor medicine specijalista mikrobiologije i jedan laboratorijski tehničar. Za otvaranje patohistološke laboratorije potreban je najmanje jedan doktor medicine specijalista patohistologije i jedan laboratorijski tehničar.

Ukoliko planirate da zaposlite mlade biohemičare, pružamo mogućnost konsultacija sa našim timom biohemičara koji ima iskustva u pružanju stručne pomoći i podrške na daljinu.

Osnivač laboratorije

Laboratoriju može da otvori i lice koje nije zdravstveni radnik odgovarajuće specijalnosti, ukoliko zaposli dovoljno odgovarajućeg stručnog kadra. Poslovanje laboratorije je nešto lakše pratiti ukoliko znate sve specifičnosti rada laboratorije. Međutim, dešava se da se zdravstveni radnici ne snalaze najbolje u ulozi vlasnika laboratorije ukoliko nemaju odgovarajuća ekonomska i menadžerska znanja i veštine. Ukratko, praksa je pokazala da odgovarajuća stručna sprema vlasnika laboratorije- ne postoji.

U slučaju da niste zdravstveni radnik odgovarajuće struke, možete pronaći odgovarajućeg zdravstvenog radnika koji će biti osnivač laboratorije, a zatim ugovorom regulisati međusobne odnose. Ukoliko imate odgovarajuću stručnu spremu, najbolje je da Vi budete osnivač laboratorije.

Dokumentacija potrebna za otvaranje laboratorije: zdravstvena inspekcija

Dokumentaciju za otvaranje laboratorije je vrlo jednostavno prikupiti kada su ispunjeni svi predviđeni uslovi u pogledu prostora, kadra, opreme i lekova neophodnih za početak rada. Ovi uslovi moraju biti ispunjeni i tokom rada laboratorije, pa je zaista važno da ih već u startu ispoštujete. U tom slučaju, kasnije o njima ne morate ni da brinete.

Najpre Vam je potrebna dokumentacija za otvaranje laboratorije koju podnosite Ministarstvu zdravlja, odnosno njegovom odeljenju za zdravstvenu inspekciju:

 • popunjen zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu kadra, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanja zdravstvene delatnosti
 • dokaz o uplati takse i troškova (republička administrativna taksa i naknada troškova vršenja nadzora zdravstvenih inspektora)
 • fotokopija lične karte osnivača
 • fotokopija diplome osnivača (original dostaviti na uvid)
 • fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (original dostaviti na uvid)
 • dokaz da je osnivač upisan u imenik nadležne komore
 • fotokopija licence osnivača (original dostaviti na uvid)
 • dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti osnivača (lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti)
 • dokaz o radnom statusu (dokaz o nezaposlenosti ili dokaz da je zdravstveni radnik korisnik starosne penzije)
 • dokaz nadležnog suda da osnivaču nije izrečena krivična sankcija
 • skica poslovnog prostora sa obeleženim prostorijama (u skladu sa namenom u okviru prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti)
 • dokaz o osnovu korišćenja prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor)
 • atesti za opremu (garantni list za novu opremu, potvrda ovlašćenog servisera o ispravnosti opreme u slučaju da je oprema korišćena)
 • fotokopija lične karte za svakog od zaposlenih
 • fotokopije diploma zaposlenih
 • fotokopije uverenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene
 • fotokopije licenci za zaposlene.

Dokumentacija potrebna za otvaranje laboratorije: APR

Nakon dobijanja rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti od zdravstvene inspekcije, za otvaranje laboratorije, Agenciji za privredne registre (APR) podnosi se dokumentacija:

 • popunjena jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika
 • fotokopija lične karte osnivača
 • dokaz o uplati nadoknade za registraciju preduzeća
 • rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti.

Otvaranje laboratorije: sanitarna inspekcija

Laboratorije podležu sanitarnom nadzoru, pa je potrebno da pre otvaranja laboratorije dobijete sanitarnu saglasnost za korišćenje objekta radi obavljanja zdravstvene delatnosti. Sanitarni nadzor vrši Ministarstvo zdravlja preko sanitarnih inspektora. Često je jedan sanitarni inspektor zadužen za čitav okrug ili nekoliko njih. Potrebno je da podnesete potrebnu dokumentaciju za kontrolu propisanih uslova. Sanitarna inspekcija kontroliše uglavnom higijenske i sanitarno-tehničke uslove (higijensko stanje, funkcionalna povezanost građevinskih celina, objekat i okruženje objekta, zaposleni).

Faktori koji utiču na brzinu otvaranja laboratorije

Od pronalaženja i adaptacije lokala, pronalaženja i dostave opreme i pronalaženja stručnog kadra najviše zavisi koliko će trajati otvaranje laboratorije.

Potrebno je imati u vidu da domaći distributeri uglavnom nemaju opremu na lageru. To znači da ćete nakon kupovine najčešće čekati nekoliko nedelja (ili meseci) da Vam oprema bude dostavljena. To nekada odlaže otvaranje same laboratorije, pa bi ovaj period trebalo imati u vidu pri planiranju aktivnosti, kako ne biste došli u situaciju da npr. plaćate zakup za lokal dok čekate da oprema stigne. Distributeri često ni ne mogu tačno da predvide kada će oprema stići, jer to zavisi od toga koliko takve opreme postoji na inostranim lagerima, od brzine transporta i carinjenja. Sama instalacija takođe traje nekoliko dana, a zatim sledi obuka zaposlenih za rad na opremi.

Ono što najviše može da ubrza otvaranje laboratorije je dobro koordinisan i organizovan redosled radnji vezanih za adaptaciju lokala, nabavku opreme i pronalaženje kadra, što se razlikuje od slučaja do slučaja.

Otvaranje laboratorije: nabavka i potrošnja reagenasa

Laboratorije koriste skupu opremu i reagense. Odabir opreme pruža brojne dileme, a ona se može kupiti ili dobiti na korišćenje uz određenu potrošnju reagenasa. Reagensi imaju svoj rok trajanja, kao i rok trajanja nakon otvaranja i poželjno je uraditi što više testova u tom periodu. Da bi se to postiglo, potrebno je dosta precizno predvideti broj testova koji će se u određenom periodu uraditi, a zatim poručiti samo one reagense za koje ste sigurni da će se potrošiti u roku trajanja. Naravno, ukoliko ne rade određene analize, laboratorije jednostavno nemaju smisao postojanja, pa je neke reagense neophodno poručiti bez obzira na predviđenu potrošnju. Obim porudžbine reagenasa za početak poslovanja (na osnovu predviđene potrošnje) može da napravi veliku razliku u finansijskim ulaganjima potrebnim za početak rada laboratorije. Pogrešna procena može da dovede do bespotrebnih gubitaka od po nekoliko stotina hiljada dinara (čak i na mesečnom nivou).

Otvaranje laboratorije: usluge eksternih laboratorija

Zbog velikog broja laboratorija i širokog spektra analiza koje pružaju, već pri otvaranju laboratorije morate ponuditi svojim pacijentima veliki broj analiza. Međutim, u samom početku poslovanja potpuno je neisplativo raditi sve. Reagensi za specifične analize su veoma skupi, a u početku je gotovo sigurno da nećete iskoristiti ni pola pakovanja pre nego što rok istekne. Zato je veoma važno relativno precizno predvideti budući broj pacijenata i koje će analize biti dovoljno tražene da se za njih isplati kupovina reagenasa. Za sve ostale analize možete koristiti usluge većih laboratorija. Kvalitet, cene i brzina ovih laboratorija se znatno razlikuju, pa je važno da se dobro raspitate pre nego što u potpunosti date svoje poverenje nekoj od njih.

 Potrebna Vam je pomoć pri otvaranju laboratorije?

Otvaranje laboratorije može biti skupo i komplikovano ukoliko lutate ili se tokom priprema i otvaranja nepotrebno zadržavate na mestima na kojima to nije neophodno. Mi Vam možemo pomoći u procesu otvaranja laboratorije.