Otvaranje privatne ordinacije

otvaranje privatne ordinacije

Svi odgovori na pitanja vezana za otvaranje privatne ordinacije nalaze se u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Ovaj pravilnik propisuje neophodne uslove za otvaranje svih oblika privatne prakse u smislu kadra, lekova, opreme i prostora u kojem će se zdravstvena delatnost odvijati.

Očekuje se da će se privatni i državni zdravstveni sektor objediniti u bliskoj budućnosti. Pacijenti će uz overenu knjižicu moći da koriste zdravstvene usluge privatnih ili državnih ordinacija. Privatne ordinacije će zadržati svoje prednosti, a njihove usluge pacijenti neće plaćati iz sopstvenog džepa. Očekuje se da će najveći broj osoba svoje zdravstveno osiguranje tada koristiti u privatnim ordinacijama. Upravo sada je pravi trenutak za otvaranje privatne ordinacije, jer je potrebno neko vreme da se ordinacija razradi i da se za nju pročuje.

U nekim sredinama postoji objektivno preopterećenje državnog sektora u određenim granama medicine i u tom slučaju su nove privatne ordinacije prihvaćene i tražene od prvog dana poslovanja.

Pre nego što se odlučite za otvaranje privatne ordinacije, ovde se možete informisati o neophodnim uslovima za to. Možda Vam ovim putem skrenemo pažnju na neke detalje o kojima niste razmišljali.

Redosled aktivnosti

Otvaranje privatne ordinacije obično teče na sledeći način: najpre se obezbede oprema i lokal, zatim se lokal opremi u skladu sa propisima koje propisuje Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Uporedo sa tim, ukoliko je potrebno, traži se stručni kadar. Nakon toga se poziva zdravstvena inspekcija koja proverava ispunjenost uslova za otvaranje privatne ordinacije. Zatim, ona izdaje rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, koje je neophodno podneti prilikom registracije ordinacije kao pravnog lica u Agenciji za privredne registre. Nakon registracije ordinacije u Agenciji za privredne registre, slede otvaranje računa, potpisivanje ugovora o radu sa zaposlenima, njihova prijava i slične aktivnosti.

Oprema

Oprema koju je neophodno nabaviti pre otvaranja ordinacije nabrojana je u dodatku Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe i razlikuje se u zavisnosti od tipa ordinacije. Radi se o opremi koja je neophodna za pružanje usluga iz određene oblasti medicine. Oprema ne mora da bude nova, ali je u slučaju polovne opreme neophodno imati potvrdu ovlašćenog servisera o ispravnosti. Na tržištu se može pronaći oprema različitog kvaliteta, a distributeri nude kupovinu pod različitim uslovima. Prilikom odabira opreme, potrebno je detaljno sagledati sve mogućnosti i doći do svih podataka koji su značajni. U tome Vam mogu pomoći lekari koji na takvoj opremi već rade. Ne dozvolite sebi da zbog elokvencije prodavca skuplje platite opremu slabijeg kvaliteta.

Lokacija

Za ordinaciju nije neophodno da bude na najprometnijem mestu u gradu- pacijenti obično rado ulažu dodatni napor da dođu do određene ordinacije ako je usluga kvalitetna. Međutim, poželjno je da se ordinacija nalazi u centralnim ili atraktivnim delovima grada. Pacijente uglavnom privlače luksuzne lokacije. Ukoliko u Vašem gradu postoji oblast u kojem su već skoncentrisane druge privatne ordinacije, laboratorije i apoteke, to može biti odlična lokacija i za Vašu ordinaciju. Međutim, trebalo bi izbegavati neposrednu blizinu direktne konkurencije. Takođe, uglavnom je praktično kada se nalazite u okolini državnih zdravstvenih ustanova. Međutim, kada se one nalaze na periferiji grada, prava lokacija za Vašu ordinaciju može da bude centar grada (jer ćete biti neuporedivo dostupniji).

Prostor

Prostor predviđen za privatnu ordinaciju mora da bude izgrađen od materijala koji pruža termo, hidro i zvučnu izolaciju, da bude priključen na telefonsku i električnu mrežu i da bude obezbeđeno grejanje. U svim prostorijama, tokom čitave godine, temperatura mora da bude između 18 i 25 stepeni Celzijusa. Prostor koji ćete koristiti za ordinaciju mora da ima najmanje 10 m2, a prostorije za intervencije minimalno 16 m2. Podovi i zidovi ordinacije moraju da budu izgrađeni od materijala koji se mogu lako dezinfikovati i održavati. U radnim prostorijama i sanitarnim čvorovima moraju da postoje topla i hladna tekuća voda. Prostorije ordinacije moraju da imaju prirodnu i veštačku osvetljenost. Mora se obezbediti posebna prostorija za odlaganje opreme i sredstava za održavanje higijene i za garderobu osoblja. Ispunjenost ovih uslova zdravstveni inspektor će pregledati na osnovu pregleda poslovnog prostora koji je predviđen za ordinaciju i na osnovu skice koju prilažete.

Za ordinaciju nije neophodno da ima prilaz koji je odvojen od stambenih i poslovnih zgrada. Međutim, kao i za sve druge delatnosti, izdvojeni ulaz može biti prednost, zbog veće pristupačnosti. Prilikom osmišljavanja prilaza i ulaza trebalo bi razmišljati i o starijim osobama.

Kadar

Za otvaranje privatne ordinacije neophodno je zaposliti najmanje jednog lekara. U slučaju da želite da otvorite specijalističku ordinaciju (npr. internističku ili kardiološku ordinaciju), u ordinaciji mora da radi doktor medicine koji je specijalista te grane medicine. U nekim ordinacijama neophodno je zaposliti odgovarajuće medicinske tehničare.

Nije toliko poznato da je moguće otvoriti ambulantu zdravstvene nege. U njoj mogu da se pružaju sve usluge uobičajene za ambulantu- merenje pritiska, davanje terapije, previjanje i slično, kao i kućna nega bolesnika, starijih osoba, beba, porodilja. Za otvaranje ambulante zdravstvene nege neophodno je zaposliti jednu medicinsku sestru-tehničara sa višom ili srednjom školom. Takođe, moguće je otvoriti i ambulantu za rehabilitaciju i u tom slučaju je potrebno zaposliti jednog fizioterapeuta sa višom školskom spremom.

Ukoliko niste zdravstveni radnik

Ono što nije toliko poznato je da osobe koje nisu zdravstveni radnici mogu da steknu uslove za otvaranje privatne ordinacije ukoliko pronađu zdravstvene radnike odgovarajuće specijalnosti koji bi bili osnivači ordinacije. Ovaj slučaj je nešto komplikovaniji od onog kada zdravstveni radnik sam otvara ordinaciju, ali nije nešto što treba da Vas pokoleba pri realizaciji ideja. Međusobna prava i obaveze osnivača i vlasnika ordinacije mogu se regulisati ugovorom.

U slučaju da želite da proširite spektar usluga svoje ordinacije ili želite da joj povećate kredibilitet, možete da zaposlite stručnjaka iz Vašeg okruženja, pri čemu on može da nastavi da radi u svojoj ustanovi. To se može postići zaključivanjem ugovora o dopunskom radu. Zdravstvenim radnicima je dozvoljeno da rade dodatnih 30% radnog vremena van svoje matične ustanove. Pacijenti obično daju prednost privatnim ordinacijama kojima su svoje poverenje ukazali i stručnjaci. Ovo predstavlja najjednostavniji način za pacijente da dođu do vrhunskih lekara. U slučaju da se odlučite za ovaj korak, vodite računa o tome da ne prekoračite delatnost za koju je ordinacija registrovana (npr. ne možete da angažujete vrhunskog kardiologa da obavlja preglede u ginekološkoj ordinaciji).

Lekovi

Za otvaranje privatne ordinacije i tokom njenog rada morate imati antišok terapiju i prvu pomoć (vodite računa o rokovima trajanja svih komponenti).

Dokumentacija za otvaranje privatne ordinacije

Dokumentaciju za otvaranje privatne ordinacije je jednostavno prikupiti ukoliko ispunjavate sve predviđene uslove. Najpre je potrebno prikupiti dokumentaciju koju podnosite Ministarstvu zdravlja, odnosno njegovom odeljenju za zdravstvenu inspekciju.

Dokumentacija koja se prikuplja za Ministarstvo zdravlja

 • popunjen zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu kadra, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanja zdravstvene delatnosti
 • dokaz o osnovu korišćenja prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor)
 • skica poslovnog prostora sa obeleženim prostorijama (u skladu sa namenom u okviru prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti)
 • atesti za opremu (garantni list za novu opremu, potvrda ovlašćenog servisera o ispravnosti opreme u slučaju da je oprema korišćena)
 • dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti osnivača (lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti)
 • dokaz o radnom statusu (dokaz o nezaposlenosti ili dokaz da je zdravstveni radnik korisnik starosne penzije)
 • dokaz nadležnog suda da osnivaču nije izrečena krivična sankcija
 • fotokopija diplome osnivača (original dostaviti na uvid)
 • fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (original dostaviti na uvid)
 • dokaz da je osnivač upisan u imenik nadležne komore
 • fotokopija licence osnivača (original dostaviti na uvid)
 • fotokopija lične karte osnivača
 • fotokopije diploma zaposlenih
 • fotokopije uverenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene
 • fotokopije licenci za zaposlene
 • fotokopija lične karte za svakog od zaposlenih
 • dokaz o uplati takse i troškova (republička administrativna taksa i naknada troškova vršenja nadzora zdravstvenih inspektora)

Dokumentacija koja se prikuplja za Agenciju za privredne registre

Nakon dobijanja rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti od zdravstvene inspekcije, Agenciji za privredne registre (APR) se za otvaranje privatne ordinacije prilaže sledeća dokumentacija:

 • popunjena jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika
 • rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti
 • dokaz o uplati nadoknade za registraciju preduzeća
 • fotokopija lične karte osnivača

Zdravstvena inspekcija

Za otvaranje privatne ordinacije potrebno je obezbediti adekvatan prostor, koji ispunjava sve zahteve propisane u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Takođe, potrebno je opremiti ordinaciju i pronaći adekvatan kadar, opet u skladu sa pomenutim pravilnikom.

Kada buduća ordinacija ispunjava sve propisane uslove da obavlja delatnost za koju je predviđena, zdravstvena inspekcija proverava ispunjenost uslova. Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, izdaje se rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti. Ovo rešenje se prilaže prilikom podnošenja zahteva za registraciju pravnog lica u APR-u.

Sanitarna inspekcija

Privatne ordinacije podležu sanitarnom nadzoru pa je potrebno da pre početka rada ordinacije dobijete sanitarnu saglasnost za korišćenje objekta radi obavljanja zdravstvene delatnosti. Sanitarni nadzor vrši Ministarstvo zdravlja, preko sanitarnih inspektora. Potražite sanitarnog inspektora nadležnog za Vašu oblast- često je jedan sanitarni inspektor zadužen za čitav okrug ili nekoliko njih. Nakon toga, podnesite potrebnu dokumentaciju kako bi inspektorat izvršio kontrolu uslova za dobijanje sanitarne saglasnosti. Sanitarna inspekcija kontroliše sanitarno-tehničke i higijenske uslove (funkcionalnu povezanost i higijensko stanje građevinskih celina, objekat i njegovo okruženje, zaposlena lica).

Sve zavisi od Vas

Ukoliko ste lekar, u poslovanju ordinacije dosta toga zavisi upravo od Vas, odnosno od Vašeg stručnog rada. Ukoliko dobro radite, pacijenti će dolaziti sami, po preporuci. Pacijentima uglavnom nije važno kako ordinacija izgleda i ne prepoznaju kakvom opremom radite. Njima je jedino važno da li je problem rešen ili ne i da li ste im svojim nastupom olakšali ili otežali sam čin.

Poželjno je da detaljno sagledate ko Vam je konkurencija, kao i koje bi bile Vaše prednosti i mane u odnosu na njih, odnosno- zašto bi neko došao upravo kod Vas. Za uspešno poslovanje ordinacije najvažniji je stručni kadar, spektar usluga i u manjoj meri cene. Neke ordinacije izdaju tzv. kartice lojalnosti koje pacijentima donose određene popuste. Neki lekari, obično u manjim sredinama, za svoje pacijente su na raspolaganju 24 sata (pacijenti imaju broj telefona lekara i on u slučaju potrebe dolazi u ordinaciju).

Radno vreme

Ukoliko se odlučite za otvaranje privatne ordinacije, imaćete slobodu da svoje radno vreme prilagodite svom načinu života. Usluge u privatnom sektoru se zakazuju i možete ponuditi samo termine u periodu kada Vama to odgovara. Vremenom ćete znati koji su najtraženiji termini u Vašoj ordinaciji, pa možete tome prilagoditi radno vreme. Mnogi lekari se odlučuju za dvokratno radno vreme ili za rad nekoliko sati tokom dana, pa im preostalo vreme ostaje slobodno za aktivnosti koje su im važne.

Otvaranje privatne ordinacije: prednosti i mane

Možete da birate svoje saradnike. Odnos uloženog truda i zarade je neuporedivo bolji. Imaćete veći stepen kontrole nad slobodnim vremenom i sopstvenim životom. Biraćete opremu na kojoj radite i izgled svog radnog okruženja. Možete da usmeravate svoje usavršavanje u pravcu u kojem Vama to odgovara.

Međutim, svaki početak je težak. Neposredno nakon otvaranja, moraćete da razmišljate o tome kako da obezbedite dovoljan broj pacijenata kako biste pokrili troškove. Moraćete da ulažete dodatni napor i vreme u edukaciju i praćenje najnovijih dostignuća, međutim, to Vas može samo dodatno usavršiti.

Potrebna Vam je pomoć?

Otvaranje privatne ordinacije u smislu procedure je specifično, komplikovanije nego u drugim delatnostima, ali je izvodljivo. Svakom koraku posvetite dovoljno pažnje i napravite adekvatan redosled aktivnosti, kako bi proces bio što brži i efikasniji.