Otvaranje stomatološke ordinacije

Stvari potrebne za otvaranje stomatološke ordinacije

Pre nego što se odlučite za otvaranje stomatološke ordinacije, ovde se možete informisati o neophodnim uslovima za to. Možda Vam ovim putem skrenemo pažnju na neke detalje o kojima niste razmišljali.

U poslovanju stomatoloških ordinacija dosta toga zavisi upravo od Vas, odnosno od Vašeg stručnog rada. Ukoliko dobro radite, imaćete svoje pacijente. Pacijenti ne prepoznaju kakvom opremom radite, umereno im je važno kako ordinacija izgleda (neki su toliko uplašeni da ne mogu da pronađu ni vrata). Oni prepoznaju da li je problem rešen ili ne, da li je bolelo ili nije, i da li ste im svojim nastupom olakšali ili otežali sam čin.

Trenutno stanje

Sada je broj privatnih stomatoloških ordinacija prilično velik, ali činjenica je da se gotovo kompletno stanovništvo opredeljuje za njihove usluge. Od kada se stomatološke usluge u državnim ustanovama naplaćuju, ljudi se uglavnom opredeljuju za privatni sektor, jer je kvalitet usluge uglavnom bolji. Sa drugo strane, relativno mali broj pacijenata je dovoljan kako biste sa svim troškovima dostigli da nivo zarade ordinacije bude isti ili veći nego plata stomatologa u državnom ili privatnom sektoru.

Skoro sve stomatološke ordinacije se odlučuju za angažovanje saradnika kako bi na jednom mestu bile pružene sve stomatološke usluge. Poželjno je već pri otvaranju stomatološke ordinacije razmišljati o pružanju usluga iz oblasti ortodoncije, protetike, parodontologije i oralne hirurgije. Stomatološke ordinacije se često opredeljuju za angažovanje „zvučnih imena“, odnosno stručnjaka iz ovih oblasti. Često je moguće angažovati asistente i profesore fakulteta.

Prednosti privatne prakse

Ukoliko se odlučite za otvaranje stomatološke ordinacije, imaćete slobodu da svoje radno vreme prilagodite svom načinu života. Stomatološke usluge u privatnom sektoru se gotovo uvek zakazuju i možete ponuditi samo termine u periodu kada Vama to odgovara. Vremenom ćete znati koji su najtraženiji termini za Vaše pacijente, pa možete tome prilagoditi radno vreme. Mnogi stomatolozi se odlučuju za dvokratno radno vreme ili za rad nekoliko sati tokom dana, pa im preostalo vreme ostaje slobodno za aktivnosti koje su im važne.

U stomatološkoj ordinaciji radi najmanje jedan doktor stomatologije. Ukoliko ste već zaposleni na drugom mestu, možete zaposliti odgovarajući kadar, a da pri tome ne remetite svoje redovne aktivnosti. Da biste otvorili stomatološku ordinaciju, nije neophodno da budete stomatolog. U tom slučaju, morate da pronađete doktora stomatologije koji je saglasan da bude osnivač ordinacije (odgovorno lice za ordinaciju), a Vi sa njim možete zaključiti ugovor u kome se regulišu Vaši međusobni odnosi.

Prostor neophodan za otvaranje stomatološke ordinacije

U pogledu prostora, za otvaranje stomatološke ordinacije, neophodno je obezbediti lokal koji sadrži najmanje: prostorije predviđene za čekaonicu, ordinaciju (najmanje 10 m2), sanitarne čvorove, kao i posebne prostorije za ostavu čistog i prljavog rublja, zatim za ostavu opreme i sredstava za održavanje higijene. Podovi i zidovi moraju da budu izgrađeni od materijala koji se može lako održavati i dezinfikovati. Moraju da budu obezbeđene topla i hladna tekuća voda, prirodno i veštačko osvetljenje. Tokom čitave godine, u svim prostorijama mora da se održava temperatura između 18 i 25 stepeni Celzijusa. Ispunjenost ovih uslova, zdravstveni inspektor će delimično pregledati kroz dokumentaciju, a delimično proceniti na licu mesta.

Za stomatološku ordinaciju nije neophodno da ima prilaz odvojen od stambenih i poslovnih zgrada. Međutim, kao i za sve druge delatnosti, izdvojeni ulaz može biti prednost, zbog veće pristupačnosti. Prilikom osmišljavanja prilaza i ulaza trebalo bi razmišljati i o starijim osobama.

Za otvaranje stomatološke ordinacije potrebno je obezbediti stomatološki aparat i stolicu, sterilizator, autoklav, ultrazvučni aparat, kavitron, zatim plastični kontejner, orman i stočić za instrumente, metalnu kasetu i slično.

Potrebno je da nabavite i uvek imate komplet za prvu pomoć, kao i kompletnu antišok terapiju. O rokovima trajanja svih komponenti strogo vodite računa!

Kako izgleda proces otvaranja stomatološke ordinacije

Otvaranje stomatološke ordinacije obično teče na sledeći način: najpre se obezbede odgovarajući kadar i oprema, a zatim se lokal opremi u skladu sa propisima koje propisuje Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Nakon toga se poziva zdravstvena inspekcija koja proverava ispunjenost uslova za otvaranje stomatološke ordinacije. Zatim, ona izdaje rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, koje je neophodno podneti prilikom registracije ordinacije kao pravnog lica u Agenciji za privredne registre. Nakon registracije, slede otvaranje računa, potpisivanje ugovora o radu sa zaposlenima, njihova prijava i slične aktivnosti.

Pošto stomatološke ordinacije podležu sanitarnom nadzoru, potrebno je da pre početka rada ordinacije dobijete sanitarnu saglasnost za korišćenje objekta radi obavljanja zdravstvene delatnosti. Sanitarni nadzor vrši Ministarstvo zdravlja preko sanitarnih inspektora. Potražite sanitarnog inspektora koji je nadležan za Vašu oblast (često je jedan sanitarni inspektor zadužen za čitav okrug ili nekoliko njih). Nakon toga podnesite potrebnu dokumentaciju za kontrolu propisanih uslova. Sanitarna inspekcija kontroliše uglavnom sanitarno-tehničke i higijenske uslove (objekat i njegovo okruženje, funkcionalnu povezanost i higijensko stanje građevinskih celina, zaposlena lica).

Potrebna dokumentacija

Dokumentaciju za otvaranje stomatološke ordinacije je jednostavno prikupiti ukoliko ispunjavate sve predviđene uslove. Glavne smernice pruža Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Tada dokumentacija za otvaranje stomatološke ordinacije služi samo kao potvrda da je sve spremno.

Za Ministarstvo zdravlja

Najpre Vam je potrebna dokumentacija za otvaranje stomatološke ordinacije koju podnosite Ministarstvu zdravlja, odnosno njegovom Odeljenju za zdravstvenu inspekciju:

 • popunjen zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu kadra, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanja zdravstvene delatnosti
 • fotokopija lične karte osnivača
 • dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti osnivača (lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti)
 • fotokopija diplome osnivača (original dostaviti na uvid)
 • fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (original dostaviti na uvid)
 • dokaz o radnom statusu (dokaz o nezaposlenosti ili dokaz da je zdravstveni radnik korisnik starosne penzije)
 • dokaz da je osnivač upisan u imenik nadležne komore
 • fotokopija licence osnivača (original dostaviti na uvid)
 • dokaz nadležnog suda da osnivaču nije izrečena krivična sankcija
 • fotokopija lične karte za svakog od zaposlenih
 • fotokopije diploma zaposlenih
 • kopije uverenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene
 • fotokopije licenci za zaposlene
 • atesti za opremu (garantni list za novu opremu, potvrda ovlašćenog servisera o ispravnosti opreme u slučaju da je oprema korišćena)
 • dokaz o osnovu korišćenja prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor)
 • skica poslovnog prostora sa obeleženim prostorijama (u skladu sa namenom u okviru prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti)
 • dokaz o uplati takse i troškova (republička administrativna taksa i naknada troškova vršenja nadzora zdravstvenih inspektora)

Za APR

Nakon dobijanja rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti od zdravstvene inspekcije, dokumenta za otvaranje stomatološke ordinacije koja se prilažu u Agenciji za privredne registre (APR) su:

 • rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti
 • popunjena jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika
 • fotokopija lične karte osnivača
 • dokaz o uplati nadoknade za registraciju preduzeća

Ukoliko ste pronašli kadar, faktor koji u najvećoj meri diktira tempo za otvaranje stomatološke ordinacije je adaptacija lokala. Nakon porudžbine, oprema za otvaranje stomatološke ordinacije relativno brzo stiže, pa ne bi trebalo da pravi zastoj pri otvaranju.

Izdvojite se od konkurencije

Otvaranje stomatološke ordinacije je ozbiljan korak i trebalo bi pre otvaranja razmisliti o tome ko će biti Vaši pacijenti i koje je mesto Vaše ordinacije u mreži postojećih ordinacija. Razmislite po čemu će Vas pacijenti razlikovati od konkurencije i koje su prednosti, a koje mane Vaše buduće ordinacije. Trebalo bi dobro izračunati troškove opremanja i fiksne troškove buduće ordinacije na mesečnom nivou, a zatim i predvideti broj pacijenata koji će te troškove pokriti. Najveći deo fiksnih troškova čine troškovi zakupa lokala, komunalije i eventualno plate i doprinosi zaposlenih. Ukoliko ste i sami doktor stomatologije, otvaranje stomatološke ordinacije će Vam pasti još lakše. Tada o plati doktora stomatologije ne morate da razmišljate kao o trošku – ta plata će zapravo biti Vaša. Ukoliko o svemu ovome razmislite, za Vas kasnije nema iznenađenja i samo je potrebno da se prilagođavate svim promenama koje se budu dešavale u ordinacijama u Vašem okruženju.

Poželjno je da u neposrednom okruženju nemate konkurenciju. Poželjno je da imate neku uslugu ili kvalitet koji Vas razlikuje od drugih stomatoloških ordinacija. Međutim, šta god da se pojavi novo u jednoj ordinaciji, po pravilu, sve ostale veoma brzo unose u svoju svakodnevnu praksu. Neke stomatološke ordinacije nude uslugu tokom 24 sata i na taj način dolaze do poverenja sve većeg broja pacijenata. U tom slučaju, doktor stomatologije dolazi u ordinaciju na poziv pacijenata u hitnim slučajevima. Pojedine stomatološke ordinacije se odlučuju za izdavanje kartica lojalnosti svojim pacijentima. Dobra vest za one koji se tek sada uključuju u otvaranje stomatološke ordinacije je da je dosta „trikova“ već iscrpljeno i da gotovo da nema prostora za novine, bar ne u okviru postojećih propisa o zdravstvu.

Specifičnosti oglašavanja zdravstvenih ustanova

Oglašavanje usluga koje će pružati Vaša buduća ordinacija nije preterano jednostavno. Za oglašavanje zdravstvenih usluga propisi su nešto striktniji nego za druge proizvode i usluge. Moguće je oglasiti naziv, lokaciju, telefon i delatnost ordinacije, a u slučaju da se odlučite za reklamiranje u formi u kojoj se reklamiraju druge usluge i proizvodi, ulazite u rizik da budete kažnjeni. Unapred bi trebalo razmisliti i o tome na koji način ćete obavestiti svoje okruženje da ste počeli da radite i kako će ljudi iz Vašeg okruženja saznati za Vašu ordinaciju.

Ko može da otvori stomatološku ordinaciju

Pravo obrazovanje za vlasnika stomatološke ordinacije ne postoji. Praksa je pokazala da se neki stomatolozi ne snalaze najbolje u ulozi vlasnika ordinacije. Takođe, neki vlasnici stomatoloških ordinacija koji nisu doktori stomatologije ne snalaze se u vođenju ordinacije ukoliko blisko ne sarađuju sa svojim stomatologom. Kvalitet usluge mora da bude besprekoran, a ukoliko je to slučaj, poželjno je da vlasnik ordinacije poseduje neke poslovne veštine. U svakom slučaju, moraćete da pratite tržište – da pratite da li se i gde se otvaraju nove stomatološke ordinacije, da li se neke zatvaraju i koji su razlozi za to, zatim da pratite sve novine u stomatologiji, da li se pojavila nova oprema ili usluga u stomatološkim ordinacijama u Vašem okruženju, da li se cene menjaju u Vašem okruženju.

Za otvaranje ordinacije najpre Vam je potrebna volja, malo hrabrosti, spremnost na ulaganje. Preduzetnički duh je nešto što je neophodno da imate bar u maloj meri kako biste se u poslovanju Vaše ordinacije bili spremni na večito takmičenje sa drugim ordinacijama i samim sobom. Trebalo bi da budete spremni da se razvijate zajedno sa svojom ordinacijom.

Važno je pratiti tržište

Ordinacija nije nešto što se jednom otvori i radi samo po sebi. Povremeno se na tržištu pojave novi uslovi kojima je potrebno brzo da se prilagodite. Nekada je to nova usluga koja se pojavljuje u konkurentskim ordinacijama, nekada novi element u poslovnom ambijentu, a najčešće se i ne može precizno predvideti kakva iznenađenja nosi budućnost. Međutim, sve što se dešava osmislili su ljudi i ljudi su u stanju da prate sve izmene. Svaki vlasnik koji uspešno posluje, bez obzira na delatnost, reći će Vam da je za njegov kvalitet i uspeh zaslužna i konkurencija, koja je uvek nametala nešto novo i bolje.

Činjenica koja će Vam najpre otežavati, a zatim olakšavati rad je da ljudi zaista ne vole da menjaju ginekologe, frizere i stomatologe. Kada jednom stvore naviku da dolaze kod Vas, najverovatnije će trajno ostati upravo Vaši pacijenti. U tim slučajevima, uglavnom ne može da ih pokoleba nešto niža cena ili bolja stolica kod konkurencije. Ukoliko ne napravite neku veću grešku na njihovim zubima- vratiće se.

I da zaključimo, ukoliko ste se odlučili za otvaranje stomatološke ordinacije, samo prikupljanje dokumentacije neće biti preterano zahtevan korak. Naravno, pod uslovom da ste ispunili sve uslove. Ispunjavanje propisanih uslova je značajno i tokom rada stomatološke ordinacije, pa je zaista važno da ih sve ispoštujete. Potrebno je svakom koraku posvetiti dovoljno pažnje i napraviti adekvatan redosled aktivnosti, kako bi proces bio što brži i bezbolniji. Možete nas angažovati da deo procedure ili celokupno otvaranje stomatološke ordinacije obavimo umesto Vas.