PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA – zaštita na radu

      OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/18-01/7

UR.BROJ:2137-15-26-18-33

U Koprivnici, 7.6.2018.g.                                                                

  

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice “Dr Tomislav Bardek” Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice “Dr Tomislav Bardek” Koprivnica raspisuje

PONIŠTENJE DIJELA  NATJEČAJA

Objavljenog u Narodnim novinama br.42/18 od 9. svibnja 2018.godine

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,