Uslovi za otvaranje apoteke

uslovi za otvaranje apoteke

Uslovi za otvaranje apoteke koji su trenutno na snazi podrazumevaju da prostor u kome će se apoteka nalaziti ispunjava određene kriterijume, da su obezbeđeni oprema i lekovi i da je zaposlen odgovarajući stručni kadar. Za sve ovo, potrebna su određena sredstva. Dokumentacija koju budete prikupili biće potvrda da su svi uslovi za otvaranje apoteke ispunjeni.

Svi uslovi za otvaranje apoteke nalaze se u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. U njemu se nalaze uslovi u pogledu prostora, kadra, opreme i lekova koji su neophodni za početak rada.

Uslovi za otvaranje apoteke: prostor

Uslovi za otvaranje apoteke podrazumevaju da je najmanja površina prostora u kome planirate da radite 30 m2, što važi u slučaju da otvarate novu, pojedinačnu apoteku ili ogranak apoteke zdravstvene ustanove. U okviru ovog prostora, potrebno je napraviti oficinu (15 m2), materijalku (4 m2), laboratoriju za magistralnu izradu lekova i za pranje posuđa (4 m2) i garderobu sa sanitarnim čvorom (7 m2).

Ukoliko otvarate apoteku zdravstvenu ustanovu, prostor mora da ima najmanje 45 m2: oficina (20 m2), materijalka (8 m2), laboratorija za magistralnu izradu lekova i za pranje posuđa (10 m2) i garderoba sa sanitarnim čvorom (7 m2).

Prostor mora biti priključen na električnu i telefonsku mrežu . Takođe, treba da bude izgrađen od materijala koji pruža termo, hidro i zvučnu izolaciju.

Potrebno je obezbediti grejanje – u svim prostorijama temperatura mora da bude između 18 i 25 stepeni Celzijusa tokom čitave godine. Zidovi i podovi moraju da budu izgrađeni od materijala koji se mogu lako dezinfikovati i održavati. Potrebno je obezbediti posebnu prostoriju za odlaganje opreme i sredstava za održavanje higijene i za garderobu osoblja.

U radnim prostorijama i sanitarnim čvorovima mora postojati topla i hladna tekuća voda. Prostorije moraju da imaju prirodnu i veštačku osvetljenost. Dokumentacija za otvaranje apoteke koja potvrđuje ispunjenost ovih uslova su dokaz o osnovu korišćenja prostora i skica poslovnog prostora, a ostale uslove će zdravstveni inspektor pregledati na licu mesta.

Uslovi za otvaranje apoteke: lokacija

Prometno, lako dostupno mesto je idealno za apoteku. Prednost predstavljaju dostupnost mesta za parkiranje i prilaz prilagođen starijoj populaciji i bolesnim osobama. Obratite pažnju na to kako su raspoređene druge apoteke u Vašem okruženju.

Poželjno je da odaberete lokaciju na kojoj nema drugih apoteka i gde je gustina naseljenosti relativno velika, a vrlo je zgodno ukoliko postoje druge zdravstvene ustanove u okolini (npr. privatne ordinacije, dom zdravlja, bolnica). Uslovi za otvaranje apoteke uskoro će biti pooštreni i predviđaće i minimalnu međusobnu udaljenost apoteka.

Uslovi za otvaranje apoteke: kadar

Stručni kadar je veoma važan kada se radi o poslovanju apoteka. Jedan diplomirani farmaceut koji ima dosta strpljenja, pažljivo sluša i daje dobre stručne savete može značajno da poveća promet u apoteci. Zato je veoma značajno da odaberete dobar stručni kadar za Vašu apoteku.

Ljudi često preskaču odlazak kod lekara i idu direktno u apoteku po savet za svoju tegobu. Tada je važno ko je osoba koja odgovara na pitanja i koja predlaže rešenje za zdravstveno stanje. Pravi stručni savet u odgovarajućem trenutku često stvara trajno lojalnog pacijenta.

Odgovarajući kadar, diplomirane farmaceute i farmaceutske tehničare, je, u zavisnosti od okruženja, teže ili lakše pronaći. Dok u većim gradovima uglavnom možete da pronađete veći broj kandidata, u manjim gradovima nekada upravo nedostatak odgovarajućeg kadra može da bude prepreka otvaranju apoteke. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje možete proveriti da li u određenom regionu postoje nezaposleni diplomirani farmaceuti i farmaceutski tehničari. Takođe, možete ih potražiti i preko nekog od servisa za zapošljavanje.

Uslovi za otvaranje apoteke: oprema

Da bi se ispunili uslovi za otvaranje apoteke, od opreme je neophodno nabaviti apotekarske kašike, automatske birete, komoru za rastvaranje antibiotskih sirupa, menzure (porcelanske, emajlirane, plastične, staklene), računar, radne stolove, police, rešo, frižider, sudoperu. Za otvaranje zdravstvene ustanove apoteke potrebna je dodatna oprema: recepturna i tehnička vaga, eksikator, cediljke, levkovi, komora za rastvaranje antibiotskih pilula itd. Za opremu je neophodno imati dokaz o ispravnosti (potvrda ovlašćenog servisera ili garantni list).

U apoteci moraju da se nalaze famakoterapijski priručnik, farmakopeja, registar lekova, priručnik o otrovima i antidotima, propisi u oblasti proizvodnje i prometa lekova (stručna literatura).

Uslovi za otvaranje apoteke: lekovi

Za otvaranje pojedinačne apoteke ili ogranka zdravstvene ustanove apoteke potrebno je nabaviti lekove u asortimanu i količini koja je dovoljna za petodnevni rad. Za otvaranje zdravstvene ustanove apoteke potrebni su lekovi za desetodnevni rad.

U malim apotekama, ne isplati se držanje svih lekova u zalihama, jer su neki od njih retko traženi. Male, pojedinačne apoteke upotpunjuju svoj asortiman na sledeći način: one pacijentima kada traže takav lek kažu da će lek dobiti u određenom roku (najčešće sledećeg dana), a u međuvremenu lek nabave uhodanim putem za nabavku tog leka.

U početku vrlo lako može da se desi da dođe do određenih gubitaka ukoliko zbog prevelike želje ili loše procene poručite veći asortiman lekova nego što je potrebno (mnogo veći nego što će se prodati pre nego što isteknu rokovi trajanja). Sa druge strane, neki traženi lekovi moraju postojati u apoteci u svakom trenutku.

Precizno predviđanje budućih potreba i prodaje može prilično precizno da napravi samo iskusni farmaceut koji je radio u Vašem okruženju. Čim apoteka počne da radi, brzo ćete steći utisak o količinama lekova koje su potrebne za njen rad. Ukoliko imate iskusnog farmaceuta u svom okruženju, najbolje bi bilo da se sa njim konsultujete oko asortimana za početak rada.

Uslovi za otvaranje apoteke: zdravstvena inspekcija

Dokumentaciju za otvaranje apoteke je jednostavno prikupiti ukoliko ispunjavate sve što predviđaju uslovi za otvaranje apoteke. Tada dokumentacija za otvaranje apoteke služi samo kao potvrda da je sve spremno.

Dokumentacija potrebna za Ministarstvo zdravlja

Jedan od preduslova za otvaranje apoteke kao samostalne jedinice predstavlja podnošenje sledeće dokumentacije Ministarstvu zdravlja, odnosno njegovom odeljenju za zdravstvenu inspekciju:

 • fotokopija lične karte osnivača
 • fotokopija diplome osnivača (original dostaviti na uvid)
 • fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (original dostaviti na uvid)
 • dokaz da je osnivač upisan u imenik nadležne komore
 • fotokopija licence osnivača (original dostaviti na uvid)
 • dokaz nadležnog suda da osnivaču nije izrečena krivična sankcija
 • dokaz o radnom statusu (dokaz o nezaposlenosti ili dokaz da je zdravstveni radnik korisnik starosne penzije)
 • dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti osnivača (lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti)
 • fotokopija lične karte za svakog od zaposlenih
 • fotokopije diploma zaposlenih
 • fotokopije uverenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene
 • fotokopije licenci za zaposlene
 • atesti za opremu (garantni list za novu opremu, potvrda ovlašćenog servisera o ispravnosti opreme u slučaju da je oprema korišćena)
 • skica poslovnog prostora sa obeleženim prostorijama (u skladu sa namenom u okviru prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti)
 • dokaz o osnovu korišćenja prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor)
 • dokaz o uplati takse i troškova (republička administrativna taksa i naknada troškova vršenja nadzora zdravstvenih inspektora)
 • popunjen zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu kadra, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanja zdravstvene delatnosti

Zdravstvena inspekcija detaljno pregleda prostor, opremu, lekove i dokumentaciju kadra. Uslovi koje je potrebno ispuniti nalaze se u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe.

Da biste mogli da prikupite svu navedenu dokumentaciju, potrebno je da ispunjavate sve uslove iz ovog pravilnika. Kada zdravstvena inspekcija dobije i pregleda Vašu dokumentaciju, ona će Vam se javiti (putem kontakta koji ste ostavili u zahtevu) kako biste se dogovorili o terminu kada će doći da utvrdi ispunjenost uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti.

Dokumentacija potrebna za APR

Nakon dobijanja rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti od zdravstvene inspekcije, dokumentacija za otvaranje apoteke koja se prilaže u Agenciji za privredne registre (APR) je:

 • fotokopija lične karte osnivača
 • popunjena jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika
 • rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti
 • dokaz o uplati nadoknade za registraciju preduzeća

Prethodno je navedena dokumentacija za otvaranje pojedinačne apoteke.

Za otvaranje zdravstvene ustanove apoteke priprema se složenija dokumentacija, a ona se, nakon izdavanja rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti predaje Privrednom sudu (zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom).

Uslovi za otvaranje apoteke: sanitarna inspekcija

Apoteke podležu sanitarnom nadzoru. Zbog toga je potrebno da pre početka rada apoteke dobijete sanitarnu saglasnost za korišćenje objekta radi obavljanja zdravstvene delatnosti. Sanitarni nadzor vrši Ministarstvo zdravlja preko sanitarnih inspektora.

Pronađite sanitarnog inspektora koji je nadležan za Vašu oblast (često je jedan sanitarni inspektor zadužen za čitav okrug ili nekoliko njih). Nakon toga podnesite potrebnu dokumentaciju za kontrolu propisanih uslova. Sanitarna inspekcija kontroliše uglavnom higijenske i sanitarno-tehničke uslove (objekat i okruženje objekta, higijensko stanje i funkcionalna povezanost građevinskih celina, zaposlena lica).

Koliko to sve košta?

Za zakup lokala pre otvaranja, njegovu adaptaciju, za opremu i lekove koji su potrebni za početak potreban Vam je novac. Najveći deo ulaganja otići će na plaćanje zakupa lokala i njegovu adaptaciju.

Što se tiče poslovanja apoteke, bilo bi dobro da imate ideju ko će biti Vaši pacijenti. Koje će biti prednosti, a koje slabosti Vaše buduće apoteke? Koliki su Vam fiksni troškovi i kako planirate da ih pokrijete na početku. Najveći deo fiksnih troškova čine troškovi zakupa lokala, komunalije, plate i doprinosi zaposlenih.

Ukoliko ste i sami farmaceut, investicija otvaranja apoteke će Vam pasti lakše, jer plata diplomiranog farmaceuta za Vas neće predstavljati trošak, nego platu. Ukoliko o svemu ovome razmislite pre otvaranja, za Vas kasnije neće biti iznenađenja i samo je potrebno da se prilagođavate svim promenama koje se budu dešavale u apotekama u Vašem okruženju.

Da li ima previše apoteka?

Ma koliko apoteka postojalo, za sve ima dovoljno posla. Kako u manjim, tako i u većim sredinama, apoteke su sve gušće postavljene, a i dalje, svaka ima svoje pacijente. Izgleda da tome doprinosi trend sve veće potrošnje lekova i suplemenata u Srbiji.

Sve češće, prosečna osoba (ne samo kod nas) želi da upotpuni svoju ishranu nekim suplementom (npr. preparatom za smanjenje težine). Poznata je činjenica da je ljudima da lakše da uzmu određeni lek ili preparat nego da izmene nešto u svom životnom stilu (da izbace neku namirnicu iz ishrane ili počnu da se bave sportom).

Proizvođači lekova i suplemenata sve više promovišu svoje proizvode putem medija i bukvalno nameću ljudima da je njihov lek neophodan za simptom koji do tada nije ni prepoznat kao problematičan. U tom smislu, izgleda da je i rast broja apoteka opravdan.

Gde sam ja u svemu tome?

Za otvaranje apoteke potrebni su Vam volja, malo hrabrosti, spremnost na ulaganje. Preduzetnički i takmičarski duh je poželjno da posedujete, da biste u poslovanju Vaše apoteke bili spremni na večito takmičenje sa drugim apotekama i samim sobom. Trebalo bi da budete spremni da se razvijate zajedno sa svojom apotekom.

Apoteka ne može da radi sama po sebi, biće potrebno da učestvujete u njenom poslovanju. Povremeno se na tržištu pojave novi uslovi kojima je potrebno da se brzo prilagodite. Nekada je to nova usluga koja se pojavljuje u konkurentskim apotekama, nekada novi element u poslovnom ambijentu, a najčešće se i ne može precizno predvideti kakva iznenađenja nosi budućnost.

Međutim, sve što se dešava osmislili su ljudi i ljudi su u stanju da prate sve izmene. Svaki vlasnik koji uspešno posluje, bez obzira na delatnost, reći će Vam da je za njegov uspeh zaslužna i konkurencija, koja je uvek nametala nešto novo i bolje.

Uslovi za otvaranje apoteke: da zaključimo…

Dokumentaciju za otvaranje apoteke ćete lako prikupiti ukoliko ste ispunili sve uslove predviđene Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Ovi uslovi će Vas pratiti i tokom poslovanja apoteke, pa je zaista važno da ih ispoštujete.

Prilikom otvaranja apoteke, svakom koraku potrebno je posvetiti dovoljno pažnje i napraviti adekvatan redosled aktivnosti, da bi proces bio što brži i bezbolniji. Ukoliko imate dilemu ili pitanje u vezi sa otvaranjem apoteke, mi Vam možemo pomoći.