Dokumenta za otvaranje apoteke

Dokumenta za otvaranje apoteke

Dokumenta za otvaranje apoteke je jednostavno prikupiti ukoliko ispunjavate sve predviđene uslove za otvaranje apoteke. Tada dokumenta za otvaranje apoteke služe samo kao potvrda da je sve spremno.

Potrebna dokumenta za otvaranje apoteke

Najpre su Vam potrebna dokumenta za otvaranje apoteke koja podnosite Ministarstvu zdravlja, odnosno njegovom Odeljenju za zdravstvenu inspekciju:

 • fotokopija lične karte osnivača
 • dokaz o radnom statusu (dokaz da je zdravstveni radnik korisnik starosne penzije ili dokaz o nezaposlenosti)
 • adekvatan dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti osnivača (lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti)
 • dokaz nadležnog suda da osnivaču nije izrečena krivična sankcija
 • fotokopija diplome osnivača (original dostaviti na uvid)
 • fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (original dostaviti na uvid)
 • dokaz da je osnivač upisan u imenik nadležne komore
 • fotokopija licence osnivača (original dostaviti na uvid)
 • fotokopija lične karte za svakog od zaposlenih
 • kopije diploma zaposlenih
 • fotokopije uverenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene
 • fotokopije licenci za zaposlene
 • dokaz o osnovu korišćenja prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor)
 • skica poslovnog prostora sa obeleženim prostorijama (u skladu sa namenom u okviru prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti)
 • atesti za opremu (garantni list za novu opremu, potvrda ovlašćenog servisera o ispravnosti opreme u slučaju da je oprema korišćena)
 • dokaz o uplati takse i troškova (republička administrativna taksa i naknada troškova vršenja nadzora zdravstvenih inspektora)
 • popunjen zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu kadra, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanja zdravstvene delatnosti

Ukoliko otvarate pojedinačnu apoteku, ona se registruje u Agenciji za privredne registre (APR-u).

Ukoliko otvarate apoteku zdravstvenu ustanovu, ona se registruje u Privrednom sudu.

Nakon dobijanja rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, dokumenta za otvaranje apoteke koja se prilažu u APR-u su:

 • fotokopija lične karte osnivača
 • popunjena jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika
 • rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti
 • dokaz o uplati nadoknade za registraciju preduzeća

Dokumenta za otvaranje apoteke zdravstvene ustanove koja se predaju Privrednom sudu su:

 • rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti
 • potvrda o uplaćenom osnivačkom ulogu
 • prijava za upis
 • dokaz o uplati takse za upis
 • oglas u tri primerka
 • dokaz o uplati troškova oglasa
 • osnivački akt
 • OP obrazac
 • statut
 • odluka o imenovanju direktora
 • fotokopija lične karte: osnivač i direktor
 • dokaz o osnovu korišćenja prostora

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti

Da biste mogli da priložite sva pomenuta dokumenta za otvaranje apoteke, potrebno je ispuniti sve uslove koji se nalaze u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. On propisuje uslove u pogledu prostora, kadra, opreme i lekova koji su neophodni za početak rada.

Uslovi u smislu prostora

U slučaju da otvarate novu, pojedinačnu apoteku, prostor mora da ima najmanje 30 m2 i da se sastoji od oficine (15 m2), materijalke (4 m2), laboratorije za magistralnu izradu lekova i za pranje posuđa (4 m2) i garderobe sa sanitarnim čvorom (7 m2).

Ukoliko otvarate apoteku zdravstvenu ustanovu, prostor mora da ima najmanje 45 m2  i to: oficina (20 m2), materijalka (8 m2), laboratorija za magistralnu izradu lekova i za pranje posuđa (10 m2) i garderoba sa sanitarnim čvorom (7 m2).

Potrebno je da bude izgrađen od materijala koji pruža hidro, termo i zvučnu izolaciju, da bude priključen na električnu i telefonsku mrežu i da je obezbeđeno grejanje.

Zidovi i podovi moraju da budu izgrađeni od materijala koji se mogu lako održavati i dezinfikovati. Potrebno je obezbediti posebnu prostoriju za odlaganje opreme i sredstava za održavanje higijene i za garderobu osoblja. U radnim prostorijama i sanitarnim čvorovima moraju da postoje i hladna i topla tekuća voda. Prostorije moraju da imaju prirodnu i veštačku osvetljenost. U svim prostorijama temperatura mora bude između 18 i 25 stepeni Celzijusa tokom čitave godine.

Dokumenta za otvaranje apoteke kojima potvrđujete ispunjenost ovih uslova su dokaz o osnovu korišćenja prostora i skica poslovnog prostora, a ostale uslove će zdravstveni inspektor pregledati na licu mesta.

Stručni kadar

Stručni kadar je veoma važan kada se radi o poslovanju apoteka. Često se pacijenti vežu za farmaceute koji imaju dosta strpljenja, pažljivo slušaju i umeju da posavetuju. Jedan takav farmaceut može značajno da poveća promet u apoteci. Zato je značajno da već u startu odaberete dobar stručni kadar za Vašu apoteku.

Nabavka opreme

Od opreme je neophodno nabaviti menzure (porcelanske, emajlirane, plastične, staklene), apotekarske kašike, komoru za rastvaranje antibiotskih sirupa, automatske birete, frižider, računar, police, radne stolove, rešo, sudoperu. Za zdravstvenu ustanovu apoteku neophodna je i dodatna oprema. Za opremu je neophodno imati dokaz o ispravnosti (garantni list ili potvrda ovlašćenog servisera).

U apoteci mora da se nalazi stručna literatura (farmakopeja, famakoterapijski priručnik, registar lekova, priručnik o otrovima i antidotima, propisi u oblasti proizvodnje i prometa lekova). Potrebno je nabaviti lekove u asortimanu i količini koja je dovoljna za petodnevni (za pojedinačnu apoteku), odnosno desetodnevni rad (za zdravstvenu ustanovu apoteku).

Druge smernice

Kada već govorimo o tome kako da pribavite dokumenta za otvaranje apoteke, želeli bismo da Vam damo još nekoliko smernica. Možda ćemo Vam pomoći oko nekih nedoumica ili da na vreme razmislite o nekim važnim stvarima.

Tempo otvaranja apoteke

Pošto oprema za apoteke nije preterano složena, nju je moguće dobiti u relativno kratkom roku nakon poručivanja. Takođe, lekovi se mogu nabaviti u relativnom kratkom roku. Faktori koji mogu da diktiraju tempo otvaranja apoteke su pronalaženje stručnog kadra i pronalaženje i adaptacija lokala.

Lokacija

Za svoju apoteku odaberite prometno, lako dostupno mesto. Prednost je ukoliko postoji prostor predviđen za parkiranje. Obratite pažnju kako su raspoređene druge apoteke u Vašem okruženju. Poželjno je da odaberete lokaciju na kojoj nema drugih apoteka, a još je bolje ukoliko postoje druge zdravstvene ustanove u okolini (npr. privatne ordinacije, bolnica, dom zdravlja). Kako usluge apoteka najviše koriste starija populacija i bolesne osobe potrebno je da ulaz u Vašu buduću apoteku bude što pristupačniji.

Asortiman

Asortiman apoteka raste. Ukoliko se nalazite u mestu u kome već postoje druge apoteke, morate pažljivo pratiti njihov asortiman i cene. U manjim mestima, neke lekove nema smisla držati u zalihama (retko su traženi).

Male apoteke se snalaze na sledeći način: one pacijentima kažu da će lek dobiti u određenom roku (najčešće sledećeg dana), a u međuvremenu lek nabave uhodanim putem za nabavku. Ovo je naročito važno u početku, kada zbog prevelike želje ili loše procene možete da poručite više lekova nego što je potrebno (nego što će se prodati), a to može da donese gubitke. Sa druge strane, neke tražene lekove uvek morate imati u zalihama.

Ovo fino predviđanje budućih potreba može prilično precizno da napravi samo iskusni farmaceut koji je već radio u Vašem okruženju. Ubrzo nakon otvaranja apoteke imaćete tačnu procenu o količini lekova koji su potrebni za njen rad. Ukoliko imate iskusnog farmaceuta u svom okruženju, najbolje bi bilo da se sa njim konsultujete oko lekova sa kojima da startujete.

Radno vreme

Apoteke uglavnom rade bar od 7 do 20 časova. Neka opšta preporuka je da zaposlenima radno vreme počne pre radnog vremena apoteke (kako bi bili spremni, na radnom mestu, u trenutku otvaranja apoteke). Takođe, poželjno je da postoji određeno preklapanje između prve i druge smene (najmanje 15 minuta), kako bi bilo vremena za predaju smene (u kojoj će zaposleni razmeniti informacije o svemu što je važno, što se desilo u njihovoj smeni).

Radno vreme zaposlenih trebalo bi da se završi najmanje 15 minuta nakon zatvaranja apoteke, kako bi na kraju radnog vremena apoteke još bili na radnom mestu, a nakon toga mogu da ugase opremu, presvuku se, zaključaju lokal…

Radno vreme 24 časa

Neke apoteke privlače svoje pacijente tako što su otvorene tokom 24 sata i nedeljom. Trebalo bi dobro proučiti apoteke u Vašem okruženju, kao i samo okruženje u kojem će apoteka da radi kako biste procenili da li je to nešto što je u Vašem slučaju potrebno.

To podrazumeva dodatne radne sate (i ulaganja u njih). Apoteke su ponekad na meti zavisnika i to naročito dolazi do izražaja noću. Neke apoteke noću imaju dodatno obezbeđenje ili izdaju lekove na pomoćnom šalteru, dok je ulazak u apoteku ograničen.

Svima nama je bar jednom tokom noći zatrebao lek koji nismo imali u kućnoj apoteci. Međutim, pored radnog vremena drugih apoteka i drugih zdravstvenih ustanova u okolini, važno je i kako sam grad u kojem poslujete funkcioniše. U nekim gradovima, tokom noći gotovo niko ne izlazi iz kuće, dok u drugim postoji određena dinamika i tokom noći.

Promet i troškovi

Pre otvaranja apoteke, razmislite ko će biti Vaši pacijenti. Koje će biti prednosti, a koje slabosti Vaše buduće apoteke? Koliki su Vam fiksni troškovi i kako planirate da ih pokrijete? Najveći deo fiksnih troškova čine troškovi zakupa lokala, komunalije, plate i doprinosi zaposlenih. Ukoliko o svemu ovome razmislite, za Vas kasnije nema iznenađenja i samo je potrebno da se prilagođavate svim promenama koje se budu dešavale u Vašem okruženju.

Novine u apotekama

Apoteke brzo uvode novine u pružanju usluga (rad tokom 24 časa, kartice lojalnosti, pogodnosti za određene kategorije stanovništva i slično). Od kada se lekovi na recept izdaju u privatnim apotekama, njihove usluge koristi još više ljudi.

U nekim gradovima u Srbiji privatne apoteke polako gase državne. Svaka novina obično samo kratko donosi neku prednost onome ko ju je prvi uveo. Veoma često, u kratkom roku i druge apoteke preuzimaju tu pogodnost.

Dobro je ako ste Vi ti koji imate uvek sveže ideje, jer ćete nametati konkurenciji nivo usluge koji će morati da dostignu. Ukoliko druge apoteke budu inovativne, moraćete bar da razmotrite sve što se pojavi kao nova pogodnost. Dobra vest za one koji se tek sada uključuju u otvaranje apoteke je da je dosta „alata“ već iscrpljeno i da gotovo da nema prostora za novine, bar ne u okviru postojećih propisa o radu apoteka.

Oglašavanje

Možda bi unapred trebalo razmisliti i o tome kako ćete obavestiti svoje okruženje da je apoteka otpočela sa radom. Propisi iz oblasti reklamiranja i oglašavanja prilično ograničavaju načine na koje se usluge zdravstvene ustanove mogu oglasiti. Moguće je oglasiti naziv, lokaciju, telefon i delatnost, a u slučaju da se odlučite za reklamiranje u formi u kojoj se reklamiraju druge usluge i proizvodi, ulazite u rizik da budete kažnjeni. Kod apoteka (za razliku od drugih privatnih zdravstvenih ustanova) uglavnom je dovoljno jasno obeležiti spoljašnjost apoteke kako bi ciljna grupa (ljudi koji u okolini žive i rade) saznala da postojite.

Vlasnik apoteke

Praksa je pokazala da ne postoji obrazovanje ili iskustvo koje nekoga čini idealnim vlasnikom apoteke. Nekada se osobe iz sveta privrede odlično snalaze i kao vlasnici apoteke. Nekada su i diplomirani farmaceuti ili farmaceutski tehničari vrlo uspešni u vođenju jedne ili više apoteka. Međutim, dešava se i potpuno suprotno- da se i poslovni ljudi i ljudi iz sveta farmacije ne snađu idealno u toj ulozi. U svakom slučaju, poželjne karakteristike su takmičarski duh, spremnost na prilagođavanje novim okolnostima i posedovanje nekih opštih poslovnih veština.

O velikom broju apoteka

Iako je broj apoteka velik, stiče se utisak da sve dobro rade. To je najverovatnije posledica toga što prosečan građanin uzima sve više lekova i suplemenata, naročito onih koji se dobijaju bez recepta. Prilično nametljiva promocija raznih preparata stvara potrebu da se ishrana dopuni nekim suplementom. Zbog toga, iako raste broj apoteka po glavi stanovnika, promet apoteka se održava, jer se broj i količina kupljenih lekova i suplemenata po glavi stanovnika povećava. Stiče se utisak da će se ovaj trend nastaviti, jer se ispostavilo da ljudi radije uzimaju suplemente nego što koriguju svoje životne navike.

Zaključak

Dokumenta za otvaranje apoteke ćete lako prikupiti ukoliko ste ispunili sve predviđene uslove za otvaranje apoteke. Ove uslove je neophodno ispunjavati i tokom poslovanja apoteke. Svakom koraku potrebno je posvetiti dovoljno pažnje i napraviti adekvatan redosled aktivnosti.