Kako otvoriti apoteku u Srbiji

Kako otvoriti apoteku u Srbiji - lekovi

Kako otvoriti apoteku u Srbiji

Otvaranje preduzeća u Srbiji je prilično jednostavno. Potrebno je popuniti formular (jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika), priložiti fotokopiju lične karte i dokaz o uplati nadoknade za registraciju preduzetnika (naknada iznosi do 2.000 dinara). Međutim, ako se pitate kako otvoriti apoteku u Srbiji, odgovor je malo složeniji, jer zdravstvene ustanove i privatne prakse imaju svoje specifičnosti.

Zdravstvena inspekcija

Kada je u pitanju otvaranje apoteke u Srbiji, za otvaranje je potrebno priložiti i saglasnost Ministarstva zdravlja za obavljanje zdravstvene delatnosti. Dobijanje ove saglasnosti je nešto zahtevniji korak, ali ga je moguće sprovesti u relativno kratkom vremenskom periodu.

Da bi se ova saglasnost dobila, zdravstvenoj inspekciji je potrebno dostaviti:

 • popunjen zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu kadra, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanja zdravstvene delatnosti
 • fotokopiju lične karte osnivača
 • kopiju diplome osnivača (original dostaviti na uvid)
 • fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu (original dostaviti na uvid)
 • dokaz da je osnivač upisan u imenik nadležne komore
 • fotokopiju licence osnivača (original dostaviti na uvid)
 • dokaz nadležnog suda da osnivaču nije izrečena krivična sankcija
 • adekvatan dokaz o radnom statusu (dokaz o nezaposlenosti ili dokaz da je zdravstveni radnik korisnik starosne penzije)
 • dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti osnivača (lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti)
 • fotokopiju lične karte za svakog od zaposlenih
 • kopije diploma zaposlenih
 • fotokopije uverenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene
 • fotokopije licenci za zaposlene
 • dokaz o osnovu korišćenja prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor)
 • skicu poslovnog prostora sa obeleženim prostorijama (u skladu sa namenom u okviru prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti)
 • ateste za opremu (garantni list za novu opremu, potvrda ovlašćenog servisera o ispravnosti opreme u slučaju da je oprema korišćena)
 • dokaz o uplati takse i troškova (republička administrativna taksa i naknada troškova vršenja nadzora zdravstvenih inspektora)

Šta nakon dostavljanja dokumentacije

Kada zdravstvena inspekcija dobije i pregleda Vašu dokumentaciju, ona će Vam se javiti (putem kontakta koji ste ostavili u zahtevu) kako biste se dogovorili o terminu kada će doći da utvrdi ispunjenost uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti. Zdravstvena inspekcija detaljno pregleda prostor, opremu, lekove i dokumentaciju kadra.

Uslovi koje je potrebno ispuniti nalaze se u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Da biste mogli da prikupite svu navedenu dokumentaciju, potrebno je da ispunjavate sve uslove iz ovog pravilnika.

Kako otvoriti apoteku u Srbiji: prostor

U slučaju da otvarate pojedinačnu apoteku ili ogranak zdravstvene ustanove apoteke, prostor mora da ima ukupno najmanje 30 m2 i da se sastoji od oficine (najmanje 15 m2), laboratorije za magistralnu izradu lekova i za pranje posuđa (najmanje 4 m2), materijalke (najmanje 4 m2) i garderobe sa sanitarnim čvorom (najmanje 7 m2).

Ukoliko otvarate apoteku zdravstvenu ustanovu, prostor mora da ima najmanje 45 m2 : oficina 20 m2, materijalka 8 m2, laboratorija za magistralnu izradu lekova i za pranje posuđa 10 m2 i garderoba sa sanitarnim čvorom 7 m2.

Prostor mora biti izgrađen od materijala koji pruža termo, hidro i zvučnu izolaciju, priključen na telefonsku i električnu mrežu i da poseduje grejanje.

Temperatura, mokri čvorovi i osvetljenje

U svim prostorijama temperatura mora da bude između 18 i 25 stepeni Celzijusa. Podovi i zidovi moraju biti od materijala koji se mogu lako dezinfikovati i održavati. U radnim prostorijama i sanitarnim čvorovima mora da postoji topla i hladna tekuća voda. Potrebno je obezbediti posebnu prostoriju za odlaganje opreme i sredstava za održavanje higijene i za garderobu osoblja. Prostorije moraju da imaju prirodnu i veštačku osvetljenost.

Lokacija

Trebalo bi kompletno sagledati sve prednosti i mane određene lokacije, ali neko generalno pravilo za apoteke je da je dobro da budu na prometnom, dostupnom mestu. Za apoteku izaberite lokaciju koja je lako dostupna bez obzira na prevozno sredstvo koje se koristi. Ljudi sve više očekuju da apoteka bude nešto što se nalazi u njihovoj neposrednoj okolini.

Bilo bi dobro da Vašu ustanovu pozicionirate daleko od drugih apoteka. Takođe je poželjno da se apoteka nalazi u blizini drugih zdravstvenih ustanova kao što su domovi zdravlja, bolnice ili privatne ordinacije.

Kako usluge apoteka najviše koriste starija populacija i bolesne osobe potrebno je da ulaz u Vašu buduću apoteku bude što pristupačniji. Uvek je poželjno imati što bolju mogućnost parkiranja vozila u blizini apoteke. Takođe, bilo bi dobro unapred osmisliti kako ćete prolaznicima dati do znanja da se nalazite na određenoj lokaciji, kao i kako ćete svojim pacijentima objasniti gde se tačno nalazite.

Kako otvoriti apoteku u Srbiji: oprema

Od opreme je neophodno nabaviti police, radne stolove, automatske birete, frižider, računar, rešo, sudoperu, menzure (porcelanske, emajlirane, plastične, staklene), apotekarske kašike, komoru za rastvaranje antibiotskih sirupa, a ukoliko otvarate apoteku zdravstvenu ustanovu biće Vam potrebna dodatna oprema. Za svu opremu je neophodno imati potvrdu ovlašćenog servisera o ispravnosti ili garantne listove. U apoteci mora da se nalazi stručna literatura (farmakopeja, famakoterapijski priručnik, registar lekova, priručnik o otrovima i antidotima, propisi u oblasti proizvodnje i prometa lekova).

Kako otvoriti apoteku u Srbiji: kadar

U radu jedne apoteke stručni kadar je veoma važan. Pacijenti se vezuju za farmaceute koji daju dobre savete i pažljivo i brižno slušaju svoje pacijente. Takvi farmaceuti mogu značajno da povećaju promet apoteke. Zato je od presudnog značaja da odaberete dobar stručni kadar za Vašu apoteku.

U današnje vreme, ljudi često preskaču odlazak kod lekara i odlaze direktno u apoteku po savet za svoju tegobu. Zato je važno ko je osoba koja u apoteci odgovara na pitanje i koja predlaže rešenje za zdravstveno stanje. Jedan stručni savet u odgovarajućem trenutku često stvara trajno lojalnog pacijenta.

U zavisnosti od okruženja, odgovarajući kadar je teže ili lakše pronaći. U manjim gradovima nekada upravo nedostatak odgovarajućeg kadra može da bude prepreka otvaranju apoteke. Nasuprot tome, u većim gradovima uglavnom možete da pronađete veći broj kandidata.

Gde pronaći adekvatan kadar

U Nacionalnoj službi za zapošljavanje možete proveriti da li u Vašem gradu postoje nezaposleni diplomirani farmaceuti i farmaceutski tehničari, a možete ih potražiti i preko nekog servisa za zapošljavanje. Pronalaženje ljubaznog, stručnog i motivisanog kadra može biti presudno za uspeh poslovanja apoteke, pa je poželjno da se ovom koraku pristupi detaljno i veoma ozbiljno.

Poznati su primeri apoteka koje posluju veoma uspešno zato što pacijenti dolaze kod određenog diplomiranog farmaceuta. Za samo otvaranje apoteke biće potrebno da priložite dokumentaciju budućih zaposlenih.

Potrebno obrazovanje vlasnika apoteke

U slučaju da nemate zvanje diplomiranog farmaceuta, a otvarate pojedinačnu apoteku (ne zdravstvenu ustanovu apoteku), možete pronaći diplomiranog farmaceuta koji će biti osnivač apoteke. Međusobne odnose moguće je regulisati ugovorom.

Poslovanje apoteke je nešto lakše pratiti ukoliko znate sve specifičnosti lekova (odnosno ako ste zdravstveni radnik). Međutim, dešava se da se diplomirani farmaceuti ne snalaze u ulozi vlasnika apoteke ukoliko nemaju odgovarajuće ekonomska i menadžerska znanja i veštine. Ukratko, praksa je pokazala da odgovarajuća stručna sprema vlasnika apoteke – ne postoji.

Pošto se apoteke praktično utrkuju u uvođenju novina koje će privući pacijente, dobro je ukoliko ste fleksibilni i inovativni po prirodi. Neke osnovne sposobnosti za trgovinu i ekonomiju, kao i „osećaj za biznis“ takođe su prednost.

Kako otvoriti apoteku u Srbiji: lekovi

Za početak rada pojedinačne apoteke ili ogranka, potrebno je nabaviti lekove u količini i asortimanu dovoljnim za petodnevni rad. Za početak rada zdravstvene ustanove apoteke potrebni su lekovi za desetodnevni rad. Asortiman apoteka svakodnevno raste. U manjim apotekama, neke lekove nema smisla držati u zalihama (retko su traženi, često se desi da se na kraju bace). One pokrivaju kompletan asortiman na sledeći način: pacijentima kažu da će lek dobiti u određenom roku (najčešće sledećeg dana), a u međuvremenu lek nabave uhodanim putem za nabavku.

Ovo je naročito važno u početku, kada zbog prevelike želje ili loše procene možete da poručite veću količinu lekova nego što je potrebno (mnogo više nego što će se prodati), a to može da donese značajne gubitke (rokovi trajanja lekova će isteći). Sa druge strane, neke tražene lekove morate imati u svakom trenutku. Fino predviđanje budućih potreba može prilično precizno da napravi samo iskusni farmaceut koji je radio u Vašem okruženju.

Čim apoteka počne da radi, brzo ćete imati jasan utisak o količinama lekova koji su potrebni za njen rad. Ukoliko imate iskusnog farmaceuta u svom okruženju, najbolje bi bilo da se sa njim konsultujete oko asortimana sa kojim bi bilo najbolje da startujete.

Kako otvoriti apoteku u Srbiji: sanitarna inspekcija

Pošto apoteke podležu sanitarnom nadzoru, pre početka rada apoteke potrebno je da dobijete sanitarnu saglasnost za korišćenje objekta radi obavljanja zdravstvene delatnosti. Sanitarni nadzor vrši Ministarstvo zdravlja preko sanitarnih inspektora. Potražite sanitarnog inspektora nadležnog za Vašu oblast. Nakon toga, podnesite dokumentaciju koja je potrebna za kontrolu propisanih uslova. Sanitarna inspekcija kontroliše uglavnom sanitarno-tehničke i higijenske uslove (funkcionalna povezanost i higijensko stanje građevinskih celina, zaposlena lica, objekat i njegovo okruženje).

Druga pitanja i odgovori

Ukoliko je Vaše prvo pitanje kako otvoriti apoteku u Srbiji, Vaše sledeće pitanje bi trebalo da glasi: kako ću sebi obezbediti zaradu kada otvorim apoteku? Sve statistike su na Vašoj strani, jer iako je broj apoteka sve veći, i broj preparata koji se kupuju u apoteci je sve veći, a njihove reklame sve zastupljenije.

Iako je broj stanovnika na određenoj teritoriji sličan kao i ranije, a broj apoteka se višestruko povećao, to ne treba da Vas brine. Ranije su apoteke prodavale mnogo manji spektar lekova, a naročito suplemenata. Putem medija, stanovništvu se plasira dosta reklama o lekovima i suplementima i to stvara utisak da su oni zaista neophodni. Kada bi to bilo moguće, prosečan čovek bi sve svoje tegobe rešavao kapsulama i tabletama, pre nego što bi promenio svoje navike u ishrani, načinu života (o štetnim navikama da ne govorimo). Kako se u pomenutim reklamama nudi sve više rešenja za razne zdravstvene probleme, tako se preparati sve bolje prodaju.

Prilagođavanje tržištu

Za otvaranje apoteke u Srbiji potrebni su Vam volja, malo hrabrosti i spremnost na ulaganje. Preduzetnički duh je nešto što je neophodno da posedujete bar u maloj meri kako biste u poslovanju Vaše apoteke bili spremni na večito takmičenje sa drugim apotekama. Trebalo bi da budete spremni da se razvijate zajedno sa svojom apotekom.

Na tržištu se povremeno javljaju novi uslovi kojima je potrebno brzo da se prilagodite. Tako je pre nekoliko godina privatnim apotekama omogućeno da izdaju lekove na recept. Neke apoteke su ovu izmenu doživele kao pogodnost, neke kao komplikaciju koja otežava poslovanje.

Novi uslovi se mogu javiti i u obliku nove usluge u konkurentskim apotekama, nekada je to novi element u poslovnom ambijentu, a najčešće se i ne može precizno predvideti kakva iznenađenja nosi budućnost. Međutim, svaki uspešni poslovni čovek, bez obzira na delatnost, reći će Vam da je za njegov uspeh i kvalitet njegovog proizvoda između ostalog zaslužna i konkurencija, koja je uvek nametala nešto novo i bolje.

Kako otvoriti apoteku u Srbiji: ulaganja

Za zakup lokala pre otvaranja, za njegovu adaptaciju, za opremu i lekove koji su potrebni za početak potrebna su određena ulaganja. Visina ovih ulaganja najviše zavisi od cene zakupa prostora i obima njegove adaptacije.

Kako otvoriti apoteku u Srbiji: troškovi

Bilo bi dobro da pre otvaranja imate ideju koje će biti prednosti, a koje slabosti Vaše buduće apoteke? Ko će biti Vaši pacijenti? Koliki će biti fiksni troškovi i kako planirate da ih pokrijete na početku? Najveći deo fiksnih troškova čine troškovi zakupa lokala, komunalije, plate i doprinosi zaposlenih. Ukoliko ste i sami farmaceut, investicija otvaranja apoteke će Vam pasti još lakše, jer ne morate da razmišljate o plati diplomiranog farmaceuta kao o trošku, nego će ta plata zapravo biti Vaša. Ukoliko o svemu ovome razmislite pre otvaranja, za Vas kasnije nema iznenađenja.

Kako otvoriti apoteku u Srbiji: najvažnije poruke

Svakom koraku potrebno je posvetiti dovoljno pažnje i napraviti adekvatan redosled aktivnosti, kako bi proces bio što brži i efikasniji.